Träffar för förtroendevalda

För att inspirera till möten och kommande årsmöten uti lokalavdelningarna har LRF VG under två veckor bjudit in lokalavdelningarnas förtroendevalda till träffar. Ett av inslagen på träffarna var att se den inspelade filmen som inspiration. På plats har också funnit representanter från styrelse och personal.

Här kan du se och inspireras av filmen >>

Flera avdelningar har redan startat upp sin verksamhet nu när pandemirestriktionerna har släppt. Några exempel är styrelsesammanträden, skogsträffar, gympa, fika, fältvandringar, cykeltur i avdelningen, kalksamarbete, ploginställningar, studiebesök, medverkan på skördemarknader och insamling till Världens barn med visning av nya och gamla maskiner. Listan kan göras lång. Ibland med många deltagare och ibland med färre. Men vad som är viktigt är att det ges tillfälle att träffas igen är alla ense om.

Ny aktivitet för lokalavdelningen som presenterades är en dikeskampanj för att förbättra underhållet av diken. Kontakt tas med Christer Jansson.

Träffarna har också innehållit samtal/diskussion om aktuella frågor för LRF och bygden samt info inför kommande årsmöten.

Nedslag från träffen på Lassalyckan

Ett tiotal förtroendevalda träffades på Lassalyckan under torsdagsförmiddagen.

Deltagarna var rörande överens om vikten av föryngring i förtroendemannaleden och som någon sa ”det är för lite generationsskiften på gårdarna”. Trots oron över åldersstrukturen var stämningen positiv.

”Jag förstår att det går att påverka” sa en deltagare. En bra kommentar som passar in på vattenarbetet. 24 kommuner i Västra Götaland begärde överprövning av Vattendirektivets åtgärdsplan. Det hade inte skett utan aktiva LRF-are.

Håkan ”HåPe” Persson från regionstyrelsen betonade nödvändigheten att få fart på dikningsföretagen. Det blir inte så bra om det bedöms som att ett nytt naturtillstånd har inträtt.

En av deltagarna är politisk revisor. Han poängterade att man ska ta kontakt med sin kommuns revisorer om man märker att det genomförs sådant som inte stämmer med lagar och förordningar eller tveksamt på annat vis.

Wanja Wallemyr, Falköping, berättade om regionvalberedningen och om Ätrans vattenvårdsområde.

Hans Gradén också han från regionstyrelsen avslutade med att vi inte ska fastna i det dåliga utan att vi ska mobilisera i framtidstro.