Varför en dikeskampanj?

LRF vill förmedla en trygghetskänsla om dikesunderhåll och en känsla av att dikesunderhåll är viktigt, både för den enskilda företagaren och för Sveriges produktion av livsmedel och skogsråvara. Andra viktiga skäl är:

 • Öka avkastningen i lant- och skogsbruket på gårdsnivå.
 • Näringspolitiskt är det viktigt att vi har aktiva markavvattningsföretag och aktiv förvaltning av diken.
 • Att höja kunskapen och engagemanget bland medlemmar och förtroendevalda inför beslut om KMV 2024. (KMV=Kraftigt Modifierat Vatten)
 • Dikesunderhållet är eftersatt, vi har sett detta tydligt i år med det utdragna vårbruket. Enligt beräkningar ger en dags senare sådd 50 kg/ha lägre avkastning i vårsäd.

Ett eftersatt underhåll kan leda till att man mister rätten att underhålla diket (nytt naturtillstånd). Att skaffa ett nytt tillstånd kan vara både komplicerat och dyrt.

Vi vet att det kommer att komma nya krav på miljöanpassning för den som äger en vattenanläggning, både enskilda och dikningsföretag. Det kommer att vara viktigt att visa att jord- och skogsbrukets markavvattning är samhällsviktig för att producera mat och fiber.

Bra aktivet för lokalavdelning och kommungrupp

Lantbrukare, skogsbrukare och trädgårdsföretagare är målgruppen. Aktiviteter och material är i första hand riktade till dessa. Som intresserad LRF-medlem ta kontakt med din lokalavdelning.

Tänkt upplägg är en vandring längs vattendrag/dike, men går också att genomföra inomhus. Möjliga samtalämnen är:

 • Vem ansvarar för underhåll och vilken hänsyn behöver tas till olika intressen
 • Är det lönsamt att underhålla diken?
 • Undersöka dräneringsbrunnar
 • Leta efter täckdikesutlopp
 • Titta på dikesslänter – lutning, växtlighet, träd
 • Titta på eventuella hinder eller andra problem i diket, om det är aktuellt
 • Diskutera lämpliga underhållsåtgärder

Ledare finns som kan leda träffen. Ta kontakt med Christer Jansson, christer.jansson@lrf.se eller 010-184 42 21.