Det gäller alla skogsägarkategorier men mest oro har de som äger över 100 ha. Andelen skogsägare som tror att naturvårdsavsättningar, naturreservat och biotopskydd kommer ha stor påverkan på framtida skogsägande har fördubblats från föregående år, från 10 % till 20 %. En anledning till den stora ökningen tros vara att både äganderätten och områdesskydd har belysts mycket i media under det senaste året.

Något annat som fått stort medialt utrymme är de kraftigt stigande priserna på skogsmark. Under första halvåret 2021 var ökningen så stor som 17 % här i Mellansverige. Trots det är det så många som sju av tio skogsägare som tror att fastighetspriserna kommer fortsätta uppåt. Förklaringen är troligen en begränsad tillgång på mark. Trots höga priser upplever merparten av skogsägarna en god lönsamhet i skogsbruket och skulle investera i mer skogsmark om de fick 1 miljon kronor.

64 % av skogsägarna i Barometern uppger att de förvärvat sin fastighet från föräldrar eller syskon. Jag brukar säga att av de lantbruksfastigheter som byter ägare varje år så gör 20 % av dom det på öppna marknaden, resten på något annat vis. Med ”annat vis” menar jag då inom familjen eller mellan grannar, bekanta osv. Lågt utbud och låga räntor är bidragande orsaker till dom höga skogsmarkspriserna vi ser idag. Det gör det tufft att ta sig in på marknaden av jord- och skogsmark. I årets undersökning ser vi att nya skogsägare köper mindre arealer och att de under 40 år är högst belånade. Generellt är skogsägare fortfarande relativt lågt skuldsatta, 6 av 10 i årets undersökning har inga lån alls på sin fastighet.

Sveriges enskilda skogsägare är en blandad grupp som har olika mål och strategier med sitt skogsägande. De flesta lever dock inte på skogen, utan har sin huvudinkomst från lön eller pension. Det stämmer bra överens med att medelåldern för en skogsägare idag är 61 år. Eftersom medelåldern för skogsägarna är relativt hög väntas många ägarskiften framöver. Enligt våra kalkyler kommer runt 2,1 miljoner hektar skogsmark till ett värde av cirka 158 miljarder kronor byta ägare de närmaste fem åren. Om dagens höga priser består kan det bli en utmaning att finansiera dessa ägarskiften och då gäller det att börja planera för dessa i tid. Ändå är det nära på 70 % av skogsägarna i undersökningen som anger att de inte börjat planera för ett ägarbyte än.

Mitt råd är att börja fundera. Börja prata med din familj om gårdens framtid. Och ta i tid hjälp av någon som är kunnig på skatt, juridik och fastigheter. Vi på Ludvig & Co hjälper er gärna!

Allt detta och mycket mer kan du läsa om i Skogsbarometern 2021.  Skogsbarometern är en årlig rapport om det ekonomiska läget i det svenska familjeskogsbruket. Rapporten är en samproduktion mellan Ludvig & Co, Swedbank och Sparbankerna. Rapporten bygger på intervjuer med 750 slumpmässigt utvalda skogsägare. Resultatet av intervjuerna har kompletterats med officiell statistik samt egna analyser. Även jämförelser mot tidigare års resultat har gjorts.

Jennie Bråthén
Fastighetsmäklare Ludvig & Co, jennie.brathen@ludvig.se