Cirka 60 procent av dikena är i behov av underhåll enligt markägarna. Men många är osäkra på hur de ska underhålla sina diken utan att bryta mot någon miljöregel. Detta vill LRF ändra på och därför fortsätter LRF med studiecirklar och dikesvandringar 2022.

– Vi har kört studiecirklar och dikesvandringar i Västra Götaland under 2021. Vi har visat hur man underhåller sina diken och hur det fungerar med dikningsföretag, säger Peter Wirtberg som är cirkelledare.

Dikesvandringarna väcker ofta intresset för underhåll hos deltagarna.

 – De får upp ögonen för hur dikena fungerar eller inte fungerar och ofta får vi till en bra diskussion om underhåll, för dikena hänger ihop och det är här dikningsföretagen kommer in, säger Peter.

 Ett dikningsföretag samlar dikena inom ett område och varje markägare har ett andelstal i dikningsföretaget. Den markägare som har marker som ligger låglänt har det största andelstalet, då de har mest nytta av diket. Det gäller att ha aktiva styrelser i dikningsföretaget, som markägare är man nämligen skyldig att underhålla sina diken så att de inte ger skada på annans mark.

– Vi ser att när de hårdgjorda ytorna ökar i omfattning på grund av nybyggnation eller vägar, så ökar trycket på dikena. Då gäller det att man har en aktiv styrelse som kan förhandla med Trafikverket eller med kommunen, säger Peter. Man kan också behöva göra om andelstalen då kommuner och Trafikverket oftast inte vill ingå i ett dikningsföretag, men ändå vill de släppa ut vattnet till dikningsföretagets diken.

– Här är det viktigt att styrelsen är med och bevakar, men också förhandlar om ersättning eller om man behöver dimensionera om sina diken, säger Peter. Dikningsföretagen bildades mellan 1870- och fram till 1950-talet och i länsstyrelsen vattenarkiv kan man gå in och söka på sin fastighet.

– Många dikningsföretag har varit vilande, men det vill vi ändra på. Med förändrade mängder nederbörd och nybyggnation med hårdgjorda ytor så behöver vi aktiva dikningsföretag, säger Peter.

– Det är bra att börja med en dikesvandring och sen gå vidare med en studiecirkel. I studiecirkeln får man lära sig vad som gäller för att underhålla sina diken men också hur man aktiverar ett dikningsföretag, säger Peter.

Studiecirklarna kom av sig lite i och med coronapandemin, men nu är det nya tag som gäller. 

Är du intresserad av dikesvandring eller studiecirkel kontakta Christer Jansson Verksamhetsutvecklare vattenfrågor
070-240 47 89


Clara Hyltbäck
Kommunikatör