De justeringar som gjorts i jämförelse med det förslag som var ute på den senaste remissen, har bland annat tillståndsplikten på växtskyddsmedel tagits bort, samt en hel del förtydliganden och omarbetningar av övriga föreskrifter.

Omfattande kritik har riktats mot skyddsområdet storlek. Havs och Vattenmyndigheten skriver i ett yttrande att den yttre zonen ska tas bort. Trots det har Länsstyrelsen fattat beslut om att behålla den yttre zonen, dock har man reducerat storleken med 30 %. Värt att påpeka är att Länsstyrelsen i Halland för några veckor sedan gjorde en annan bedömning, och tog beslut om att ta bort den yttre zonen för Nedre Ätran, vilket innebar att 70 000 ha försvann. 

För den som vill överklaga beslutet ska det göras senast 3 veckor efter att beslutet kungörs i tidningen. Nu ska framtidens dricksvattenuttag från Göta älv skyddas | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se)

Christer Jansson
christer.jansson@lrf.se 
Vattenfrågor, LRF Västra Sverige