Regionens omkring 150 fullmäktige och övriga gäster deltog via länk. Sju motioner behandlades, varav tre handlade om vilt. Övriga ämnen var el, bebyggelse på jordbruksmark, presstöd och plastinsamling. Årets gästföreläsare var Palle Borgström, LRFs förbundsordförande som tog upp den aktuella vargfrågan och CAP. Till presidiet valdes stämmoordförande Torbjörn Egerhag, vice stämmorodförande Frida Svensson, sekreterare Eva Söder och föredragande sekreterare Karin Eickhoff.

Styrelsen LRF Jönköpings län 2021

Regionstämman gick på valberedningens förslag och den nya regionstyrelsen kommer att bestå av sex ledamöter. Anders Friberg omvaldes som regionordförande för kommande år. Patrik Jönsson, Bodafors, lämnar sitt uppdrag efter stämman och avtackades för sina år i regionstyrelsen. Här hittar du kontaktuppgifter till regionstyrelsen.

Anders Friberg, regionordförande, Vaggeryd
Karin Nalbin, Mullsjö
Christina Nyemad, Jönköping
Hanna Sjöholm, Skillingaryd
Simon Jonegård, Bankeryd
Elin Hagelsås (LRF Ungdomen), Landsbro

Så gick det för motionerna

Motion nr 1: Äganderätten och medlemskårens tillgång till el
Regionstyrelsen gavs i uppdrag att formulera motion till riksförbundsstämman rörande att utreda en modell för uppföljning och ansvarstagande för faktiska störningar när vindkraftverket tagits i drift, samt om översyn och uppdatering av LRF:s policy runt vindkraft och formerna för det kommunala inflytandet.

Motion nr 2: Bebyggelse på jordbruksmark
Regionstyrelsen gavs i uppdrag att skriva en motion till riksförbundsstämman i linje med motionens intentioner angående att verka för en lagändring där den enda möjligheten till exploatering av jordbruksmark är om det utförs en nyodling så att areal och brukningsvärde inte minskar i området, samt att vara drivande i utvecklingen i ett system där åtgärder för miljönytta kan överföras till annan aktör som planerar en åverkan.

Motion nr 3 & 4: Viltskador
Regionstyrelsen gavs i uppdrag att skriva en motion till riksförbundsstämman vars syfte ska vara att påtala för regeringen och Landsbygdsminister att det saknas ekonomiska resurser för att nå de mål som finns i den nationella förvaltningsplanen för vildsvin, både på regional och nationell nivå.

Motion nr 5: Statens vilt – statens ansvar
Stämman beslöt enligt regionstyrelsens förslag att regionstyrelsen får i uppdrag att skriva en motion till riksförbundsstämman vars syfte ska vara att arbete för att rovdjursförvaltningen ska säkerställa att tamdjurshållning inte försvåras och att socioekonomisk hänsyn tas i enlighet med riksdagens antagna proposition 2012/13:191. Samt att LRF arbetar för att påverka myndigheter att ersättningen skall ha full täckningsgrad för alla kostnader vid rovdjursangrepp. Även för material, uppsättning, samt kostnader för tillsyn och underhåll av ROV.

Motion nr 6: Presstöd, motionen ansågs besvarad med vad regionstyrelsen anfört och beslutet kräver ingen åtgärd.

Motion nr 7: Utöka och förenkla plastinsamlingen
Regionstyrelsen gavs i uppdrag att utforma en motion till riksförbundsstämman där LRF skall lägga in i Hållbarhetskampanjen, hur viktigt det är att välja plast som ingår i ett återvinningssystem där så är möjligt. Regionstyrelsen gavs också i uppdrag att höja kunskapen om retursystemet hos lantbrukare i regionen, med syfte att öka mängden återvunnen plast.

Pristagare

Silvernålar:
Jan-Olof Andersson, Mariannelund LRF
Lena Ahnstedt, Hultsjö-Stockaryd LRF
Johan Brogård, Vrigstad-Hylletofta LRF
Klas Samuelsson, Villstad LRF

Årets lokalavdelning: Landsbrobygdens LRF.
Priset mottogs av Christian Carlsson, ordförande och John Oscarsson, ledamot.

Se filmen från prisutdelningarna. Karin Nalbin, regionstyrelsen åker tillsammans med Elenore Petersson, kommunikatör, ut på en resa i länet för att dela ut fyra silvernålar och priset till årets lokalavdelning.

Årets kommunpris: Jönköpings kommun
Motivering: Jönköpings kommun har tagit ett unikt beslut om att sluta bygga på jordbruksmark. Genom detta framsynta agerande har kommunen visat resten av Sverige möjligheten till en mer hållbar fysisk planering. Ett stopp av byggnation på livsmedelsproducerande mark visar på ansvarstagande, både för nuvarande jordbrukare och konsumenter, men även för framtida generationer. Beslutet visar också att det är politiskt möjligt att ompröva tidigare beslut när samhällsutvecklingen kräver det.

- Jönköping är en kommun som växer, vilket ställer stora krav att planera för fler bostäder och verksamheter. Att värna om den produktiva jordbruksmark som finns i kommunen är en viktig framtidsfråga för kommande generationer och för en långsiktig hållbar utveckling. Därför har vi tagit ett beslut i kommunfullmäktige om hur vi ska hantera jordbruksmark i framtiden. Nu jobbar vi med en utbyggnadsstrategi samt förändrar vår översiktsplan, säger Ann-Marie Nilsson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Styrelsens pris för särskild insats:
Göran Locking & Emma Hultman, LRF Jönköpings kommungrupp

Filmen från prisutdelningen av Årets Kommunpris och Styrelsens pris:

Årets Arbetsgivare, pris från LRF Ungdomen:
Olof Jonsson och Samuel Wåhlin, Köpets lantbruk

Säker Bonde, delas ut av länsförsäkringar i Jönköping:
Fredrik Claesson, Starkeryd
Motivering: ”Med stor uthållighet och målmedvetenhet har årets Säker Bonde framgångsrikt arbetat för en säker gårdsmiljö. Inte bara genom sina insatser för säkerhet utan också genom ett fint arbete med rådgivare och skadeförebyggare på Länsförsäkringar. Fredrik Claesson, Starkeryd, är vårt val som årets Säker Bonde, en god representant som ständigt vill göra förbättringar.”

LRF Ungdomen

LRF Ungdomen i Jönköpings län blev Årets Ungdomsregion 2020 under Ungdomens riksstämma tidigare i mars! Detta uppmärksammades och gratulerades till på regionstämman. De skickade också ett särskilt tack till nyckelpersoner som hjälpt till med kampanjer under året. Henrik Andersson, Äpplaryd, Dennis Jörgensen, Sandseryd, Linnea & August Henrysson, Björnstorp och Björn Carlsson, Värnamo.

 

Under stämman samlades 11 155 in till förmån för We Effect. Särskilt tack till LRF Ungdomen i Jönköping och avgående regionstyrelseledamot Patrik Jönsson, som samlade in 5000 kr. Totalt skänktes alltså 16 155 kr till We Effect. Stort tack för alla bidrag! Summan betyder att Ice-bucket.-utmaningen för Henrik Sporrong Esbjörnsson genomfördes! 

 

Se stämman i efterhand

Klicka på länkarna nedan och ta del av inspelningen från stämman. (OBS: Youtube)

Del 1 - Del 2 - Del 3 - Del 4 - Del 5

 

Verksamhetsberättelse 2020 LRF Jönköpings län

Gå till denna Sway