Frågorna:

1)Den nationella livsmedelsstrategin som beslutades 2017 uttalar ökad och hållbar produktion av mat som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Hur ser ni på möjligheterna att nå målen i strategin med rådande kostnadsläge, vilken roll anser ni jordbrukspolitiken skall ha i framtiden?

2)En ökande rovdjursstam, som också förflyttar sig söderut, skapar mycket oro hos många av våra medlemmar och djurägare. Detta riskerar att leda till minskad produktion, avlägsna åkrar och betesmark blir igenväxta och vi tappar biologisk mångfald. Är målen vi har idag om vargens bevarandestatus förenliga med målen om en levande landsbygd och ökad livsmedelsproduktion?

3)Fossilfritt lantbruk år 2030 - det är målet i den färdplan för fossilfri konkurrenskraft som LRF tagit fram tillsammans med fler branschaktörer. Men för att målen ska kunna uppnås krävs även stöd från politiskt håll. Hur ska ni bidra för att underlätta omställningen?

4)Det finns många olika intressen kring skogen; biologisk mångfald, energi, kolsänka och fossilfria material med mera. förutom svensk skogsvårdslag, miljöbalken och artskyddet så försöker nu även EU kommissionen påverka medlemsländernas skogspolitik med en skogsstrategi”. Att vara skogsägare idag är komplext. På vilket sätt vill ni att Sveriges skogsägare ska ha inflytande över sitt sätt att bruka skogen i framtiden?

Carina Ödebrink (S)

 

Mats Green (M)

 

Anders Karlsson (C)

 

Emma Hult (MP)

 

Jakob Olofsgård (L)

 

Julia Löf (V)

 

Mikael Bäckström (Kd)

 

Staffan Eklöf (SD)