Samförläggning kraftledning

Bilden visar samförläggning av markkabel utmed en befintlig ledningsgata.

Kraftledningen Oskarshamn - Hemsjö

Här kan du uppdatera dig om hur det går med kraftledningsfrågan mellan Oskarshamn och Hemsjö. LRF Sydost och Södra fortsätter att ta strid för att den planerade kraftledningen mellan Oskarshamn och Hemsjö ska grävas ned med marksnål teknik. Här kan hitta information och läsa om vad som händer i frågan.

2017 lämnade Svenska kraftnät in ansökan om att få bygga en luftledning på sträckorna Ekhyddan-Nybro och Nybro-Hemsjö till Energimarknadsinspektionen (Ei). LRF Sydost har tillsammans med Södra varit engagerade i frågan sedan 2014. I september 2019 kom beslutet att Ei avslår ansökan. Den 16 september 2021 beslutade regeringen att meddela nätkoncession för 420 kV luftledning mellan Nybro och Hemsjö.

Kontaktpersoner
Mats Blomberg, Södra
Tel 0470-89480
mats.blomberg@sodra.se

_________________________________________________________________________

Hänt under 2021:

Den 16 september 2021 beslutade regeringen att meddela nätkoncession för 420 kV luftledning mellan Nybro och Hemsjö. En ledning som LRF har arbetat intensivt med från start, med önskemål att kabeln ska markförläggas. Efter regeringens beslut har berörda fastighetsägare, LRF, Södra och kommuner har ställt sig frågan om det finns några möjligheter att överklaga regeringsbeslutet. Representanterna Helge Torstensen och Roland Armholt i Riksnätverket för kraftledningsmotståndare har erbjudit sin hjälp och stöd inom detta ämnesområde. Här kan du läsa mer!

Sammanfattning av våren 2020
2020-06-23

I februari 2020 anordnade LRF och Södra en träff i Tingsryd med berörda kommuner. Dagen inleddes med att riksdagsledamöterna Anders Åkesson och Monica Haider redovisade en rapport från riksdagens utredningsinstitut som de beställt: "Hur man bygger stomnät för el överföring i andra länder." Dessutom höll Kjell Olofsson ett föredrag om "Kabel är ett alternativ".

- Kjell är en erfaren och kunnig inom området och gav mycket intressant information om möjligheteten till att använda markkabel i detta projekt. Han har erfarenheterna från andra länder som kommit långt i markkabelförläggning, säger Helene Lantz.

LRF och Södra informerade om brev som organisationerna skickar till regeringen angående samhällsekonomiska analyser. Läs brevet här, samt regeringens svar. Under våren planerades ytterligare aktiviteter men Covid-19 förhindrade dessa.

Svenska kraftnät har den 27 maj skickat in kompletterande yttranden i överklagan av Energimarknadsinspektionens (Ei) beslut om att avslå koncessionsansökningarna för Ekhyddan-Nybro och Nybro-Hemsjö. 

- Vi vet idag inte vad Energimarknadsinspektionen fattar för beslut men Kampen fortsätter, säger Helene Lantz.

En delseger är vunnen!
2019-09-09

2017 lämnade Svenska kraftnät in ansökan om att få bygga en luftledning på sträckorna Ekhyddan-Nybro och Nybro-Hemsjö till Energimarknadsinspektionen (Ei). LRF Sydost har tillsammans med Södra varit engagerade i frågan sedan 2014. Idag kom beslutet att Ei avslår ansökan!

- Vilken seger! Vi har jobbat med denna kraftledning sedan 2014 och vi har envist kämpat för marksnål teknik. Vi har tillsammans LRF, Södra och berörda kommuner tagit fram en samhällsekonomisk konsekvensanalys för att påvisa vilka konsekvenser en 400kV ledning ger markägare, boende och kommuner. Det har varit total uppslutning av folket utmed den planerade sträckningen av 400kV ledningen, de har bildat nätverk och vi har tillsammans stöttat varandra i kampen mot Svenska Kraftnäts luftledningsplaner, säger Helene Lantz.

Sammanfattning av påverkansarbetet under 2018
2019-01-14 
Här kan du läsa hela nyhetsbrevet om hur vi har arbetat med den planerade kraftledningen på olika sätt. 

Vi sammanfattar 2017 när det gäller påverkansarbetet kring kraftledningen
2018-01-04
Här kan du läsa hela nyhetsbrevet om hur vi har arbetat med den planerade kraftledningen på olika sätt. 

Hätsk stämning när kommuner mötte Svenska kraftnät. 
2017-10-26
Det var stundtals hätsk stämning när Nybro och ytterligare tre kommuner träffade företrädare för Svenska Kraftnät på onsdagen. Läs hela artikeln i Östra Småland 

Hearing i riksdagen
2017-09-21
Den 21 september, hölls en hearing i riksdagen på tema teknikval vid införande av ny infrastruktur. Två frågor låg i fokus under mötet; marksnål teknik och ersättning till markägare. Nu är bollen i rullning! Hearingen har kommit till tack vare det påverkansarbete som görs kring den 400 kV kraftledningen som planeras genom Kalmar, Kronobergs och Blekinge län. LRF, Södra, berörda kommuner och olika nätverk har varit drivande i arbetet, liksom flera politiker och hearingen hölls av Monica Haider (S) och Anders Åkesson (C). Läs mer om hearing i riksdagen här


Nytt om kraftledningen
I slutet på januari hade vi; LRF, Södra och berörda kommuner ett möte där vi tillsammans planerade arbetet för våren. I planen finns en träff med den nya generaldirektören för Svenska Kraftnät, Lena Sandborgh och en hearing i riksdagen med mm, men i skrivande stund är inga datum för dessa spikade.
Läs hela texten här. 

Tre eniga kommuner i möte - kraftledningen ska inte byggas
Fredagen den 27 januari träffades den arbetsgrupp som samordnar det gemensamma arbetet mot Svenska kraftsnäts planerade högspänningsledning. Södra, LRF och Emmaboda kommun hade sammankallat träffen och på plats fanns grannkommunernas företrädare. Även riksdagsledamoten Anders Åkesson (C) från Kalmar slöt upp.
Läs hela artikeln i Barometern


Sydostlänken: Öppning för kabel under jord på delsträckor
2016-10-21

Under ett frukostseminarium i riksdagen 19 oktober om dragningen av den 20 mil långa 400 kV-ledningen, Sydostlänken, kom positivare signaler från Svenska Kraftnät. Läs mer

Nyhetsbrev 
juli 2016

Regeringen har efterhand gett tillstånd till att göra förundersökningar av marken utmed den planerade sträckningen. Observera att detta är ett tillstånd som ger dem rätt att beträda marken för undersökningar

men att minsta skada som uppkommer ska ersättas.
Fotografera vägar, platser som de avser att göra undersökningar på för att påvisa eventuell skada.

Läs hela nyhetsbrevet


Stora vinster med nedgrävd ledning enligt samhällsekonomisk analys
2016-03-18

Pressmeddelande från LRF Sydost


Olyckligt regeringsbeslut att bevilja förundersökningstillstånd för Svenska Kraftnät inom Tingsryds kommun

2016-01-29 Pressmeddelande från LRF Sydos

Regeringen har beslutat att bevilja Svenska Kraftnät förundersökningstillstånd för markägare som överklagat Länsstyrelsens beslut om förundersökning inom Tingsryds kommun. Många markägare, 90 stycken, överklagade länsstyrelsens beslut i höstas.

Svenska Kraftnät försökte få medgivande från markägarna för markundersökningar. Flertalet motsade sig detta och enligt regelverket vände man sig därför till länsstyrelsen
vilket sedan markägare i Tingsryds kommun överklagade till regeringen.

Den planerade 400 kV-ledningen mellan Ekhyddan i Oskarshamn till Hemsjö vid Olofström berör närmare 1000 markägare. Från Södra, LRF, berörda kommuner och markägare har protesterna varit omfattande mot en luftledning. Istället har man förordat marksnål teknik som nedgrävd kabel eller samordning av olika alternativ för att undvika stora markintrång.

Södra, LRF och kommunerna har gemensamt beställt en samhällsekonomisk konsekvens-analys av konsultföretaget Pöyry då inte staten själv gör en sådan. Resultatet av den kommer att presenteras under februari. En stor del av kritiken bottnar i att markägare och boende utmed planerade sträckningar inte tycker att deras oro och förslag tagits på allvar, särskilt när det finns andra alternativ.

- Det är djupt olyckligt att regeringen tar beslut om förundersökning i ett skede där överklagandeprocesserna fortfarande pågår i övriga kommuner och län. Samtidigt är det viktigt att påtala att beslutet inte gäller byggnation utan tillträde för markundersökningar, understryker Lars-Ove Johansson, ordförande i LRF Sydost.
- Den pågående samhällsekonomiska analysen är väl känd i myndighetskretsar och det hade varit rimligt att regeringen avvaktat analysen med tanke på hur stora mänskliga och ekonomiska värden som står på spel för människor i bygden. Att från regeringen ge tillstånd länsvis skapar stor oro som inte underlättar vidare process, säger Lars-Ove Johansson.

Kontaktpersoner:
Lars-Ove Johansson, ordförande i LRF Sydost
tel 070-5183861

Helene Lantz, LRF Sydost
tel 0470-70 36 55


Samhällsekonomisk analys
2015-11-18

Kommuner och markägare genom LRF och Södra i sydöstra Sverige tar nu saken i egna händer och genomför en samhällsekonomisk konsekvensanalys av den planerade 400 kV-ledningen mellan Oskarshamn och Olofström. Ett konsultföretag har anlitats för uppdraget.

En stor luftledning på 400 kV innebär omfattande intrång för boende, jord- och skogsbrukare och kommuner och oron för bland annat strålning är påtaglig. Sedan länge har kommuner och markägare krävt en samhällsekonomisk konsekvensanalys som utreder hur och i vilken omfattning en luftledning påverkar människor, miljö och företag. Finns det alternativ som ger mindre intrång och påverkan? Svenska Kraftnät, den statliga aktör som planerar ledningen, har inte gått med på att göra en konsekvensanalys av det slaget.

Därför har nu tio kommuner, LRF och Södra Skogsägarna tagit ett gemensamt beslut om att finansiera en sådan analys som ska vara klar 31 januari 2016. Uppdraget har gått till ett välkänt globalt konsultföretag med säte i Sverige och Finland. Tonvikt läggs vid bland annat socio-ekonomiska effekter som inte gjorts tidigare i Sverige kopplat till kraftledningar. Sverige behöver ha en säker elförsörjning men frågan är - var finns helhetssynen och strategin för hur marksnål teknik ska användas i framtiden?

Markägare har rätt att inte skriva på medgivande
2015-06-10

Svenska Kraftnät skjuter på processen kring 400 kV ledningen Ekhyddan-Nybro-Hemsjö i två år. Det ger andrum för arbete med argument och den planerade samhällsekonomiska konsekvensanalysen. Parallellt jobbar Svenska Kraftnät på att komma åt markerna för den tänkta sträckningen för en förundersökning. I dagarna har de skickat ut brev till de som inte skrivit på förbindelsen (där man ger SvK rätt att för 3000 kr beträda marken förundersökning). Man skriver enligt uppgift att om man inte skriver på mister man ersättningen om 3000 kr, vidare att man ska besiktiga vägar och lämna ärendet vidare till länsstyrelserna.

Markägaren har rätt att neka inträde och då är det länsstyrelsen som prövar saken vilket är naturligt. Det ska de göra och enligt vad länsstyrelserna yttrat sig vill man ha den samhällsekonomiska konsekvensanalysen gjord först. Ersättning måste SvK betala om de gör åverkan och skadar vägar och skog. Att inte skriva på i dagsläget påverkar inte den ersättning som senare förhandlas och betalas ut om man bygger ledningen, oavset om det blir kabel- eller luftledning.

Det får inte vara så att medlemmar och andra markägare skräms till tystnad eller känner sig tvingade att skriva på något som det egentligen inte vill.

Sedan yttrandetiden gick ut den 30 april har det inkommit yttranden från cirka 130 markägare söder om Nybro och 130 markägare norr om Nybro har skickat yttrande till SvK.

Klart vem som gör den samhällsekonomiska analysen
2015-06-08

En positiv nyhet är att vi fått klartecken från en av de större konsulterna i Sverige att åta sig att genomföra den samhällsekonomiska
analysen. Efter att ha fått nej från två aktörer med hänvisning till affärsrelationer med SvK känns det skönt att det verkar vara i hamn så långt.
Nu sätter sig LRF Sydost och Södra med två representanter från länsstyrelserna respektive kommunerna och arbeta med underlaget för det uppdraget.
I arbetsgruppen med länsstyrelser/kommuner ingår Helene Lantz, Mats Blomberg Södra, Johan Wedell, länsstyrelsen i Kalmar (repr. för de tre
Länsstyrelserna) samt Åsa Albertsson, Emmaboda (repr. för kommunerna).

Kraftledningen försenas två år
2015-06-02

Det står nu klart att den planerade kraftledningen mellan Oskarshamn och Hemsjö blir två år försenad. Detta på grund av att det tar längre tid än planerat att få tillträde att göra markundersökningar på alla fastigheter.

Markägarna är inte skyldiga att släppa in Svenska kraftnät på sin mark för undersökningar. Den nya kraftledningen skulle tas i drift 2021 men driftsättningen flyttas nu fram två år.

Ett nytt möte kring kraftleningen
2015-05-05

Ett nytt möte kring kraftledningen mellan Oskarshamn -Nybro - Hemsjö hålls den 4 maj. Denna gång står Nybro kommun som värd och bjuder, tillsammans med LRF Sydost och Södra Skogsägarna, in berörda län och kommuner till fortsatta diskussioner och samtal. Deltar gör även experter inom kraftindustrin.

Mötet hålls för fortsatt erfarenhetsutbyte och för att ta del av senaste nytt kring 400 kv ledningen mellan Ekhyddan – Hemsjö. Argument och strategier ska diskuteras för det fortsatta påverkansarbete, samt tekniska möjligheter då experter inom kraftindustrin medverkar.

Ibrahim Baylan har bjudits in till möte
2015-03-30

Efter tydliga signaler från SvK om att det är politiken som sätter spelreglerna för SvK som är ett statligt affärsverk. Vi har nu bjudit in energiminstern till sydost till ett besök i fält för att träffa de som berörs av ledningsförslaget, markägare, boende och kommuner. Vi hoppas att han kommer på besök i vår.

Träff med berörda kommuner och länsstyrelser
2015-03-10

Vecka ? träffar representanter för LRF och Södra berörda kommuner och länsstyrelser med dess högsta ledningar för att diskutera aktiviteter och strategier för att fortsätta arbetet för en nedgrävd markkabel mellan Oskarshamn-Nybro-Hemsjö. Avsikten är att fortsätta bygga under samarbetet och att stärka argumenten inte minst det tekniska alternativ som vi önskar ska byggas.

Teknikseminarium
2015-01-05

Ett mål är att under våren gemensamt arrangera ett teknikseminarium i trakterna av Kalmar/Nybro där alla aktörer ska få berätta om teknikval och infrastruktur för intresserade markägare, politiker, media och allmänhet. Inbjudna blir bland annat kabeltillverkare som ABB, Nexus, Trafikverket, SvK, EON, andra kraftbolag, Energimarknadsinspektionen, regering och riksdag, organisationer. Vi får anledning att återkomma med datum om hela arrangemanget går i lås. Vi tror att det är ett sätt att få upp tillverkarna av modern HVDC-teknik (likström) på banan.

Gör er röst hörd när Svensk kraftnät bjuder in till samrådsmöten 
2015-02-06
I mars kommer Svenska kraftnät att hålla möten med berörda markägare. Vi uppmanar er att gå och ställa frågor.

Svenska kraftnät står fast vid att en nedgrävd kabel inte är teknisk möjlig. Den 15 januari hade ordförandena i LRF Sydost och Södra Skogsägarna ett möte med Svenska kraftnäts generaldirektör Mikael Odenberg. De lade då fram bevis för att en likströmskabel är tekniskt möjligt. Denna fakta presenterades vid presskonferensen den 19 januari utanför Nybro.

Presskonferens där ett PM och erbjudande släpptes
Svenska kraftnät står fast vid att en nedgrävd kabel inte är teknisk möjlig. Den 15 januari hade ordförandena i LRF Sydost och Södra Skogsägarna ett möte med Svenska kraftnäts generaldirektör Mikael Odenberg. De lade då fram bevis för att en likströmskabel är tekniskt möjligt. Denna fakta presenterades vid en presskonferensen den 19 januari utanför Nybro. Då fick även Mikael Odenberg ett erbjudande från LRF Sydost och Södra om att i möjligaste mån underlätta arbetet med en nedgrävd kabel.

Många yttranden skrevs
Vår uppmaning att skriva yttrande resulterade i att ca 1200 yttranden skickades in till Svenska Kraftnät, vilket visar på ett stort engagemang. Gemensamt ville alla att resurser nyttjas för att använda tekniska alternativ som tar hänsyn till människors, byar och kommuners möjlighet att växa.

LRF och Södra bjöd in till markägarmöten
I augusti kom cirka 700 personer till de markägarmöten som LRF och Södra bjöd in till med anledning av den planerade kraftledningen.