Resultat från projektet EuroDairy
–En analys av europeiska produktionskostnader ochväxtnäringsbalanser i mjölkföretag, 2016 och 2017

I projektet EuroDairy jämfördes data från 120 mjölkföretag från 14 olika länder inom EU, varav 9 företag var svenska. Resultaten visar att de svenska företagen hade höga timkostnader för arbete och mycket bundet kapital per ko, vilket blev en belastning i den totala produktionsekonomin. Detta hanterade gårdarna med en hög avkastning per ko, vilket höll nere kostnaden per kg mjölk .

Sett till den totala lönsamheten i mjölkproduktionen låg medel för de svenska företagen över medel för projektet totalt, och sju av de nio svenska företagen hade en bättre lönsamhet än medianen. Andra starka sidor för de svenska företagen var låga kostnader för veterinär och medicin, samt ett lågt överskott av kväve och fosfor per hektar i växtnäringsbalansen.

Ta del av rapporten!

Kunskapsmaterial

Konkurrenskraftig Mjölk har här samlat kunskapsmaterial till nytta för dig som mjölkföretagare. Materialet har redovisats både i det internationella och det svenska projektet.

Mjölkrobot och betesdrift -En framgångsrik kombination på Derval KTC
Betesdrift och robotmjölkning anses ofta svårt att förena. Resultatet från försöksgården Derval, som ligger i nordvästra Frankrike, visar dock att detta kan vara en framgångsrik kombination. 

Förbättrad fodereffektivitet med hjälp av kompakt fullfoder
Kor som får foder från fullfoder- och blandarvagnar kan sortera ut det som är smakligast. Sortering kan ha stor negativ inverkan på besättningens hälsa, produktion och fodereffektivitet. Ett kompakt fullfoder kan lösa detta.

Värmestress hos mjölkkor - bedömning och begränsning
Värmestress på sommaren är en av de faktorer som påverkar mjölkproduktionen genom ändrat beteende, hälsa och djurvälfärd. På grund av klimatförändringar finns det anledning att förbereda för en ökad frekvens av extrema vädersituationer och anledningar till värmestress.

Bandsprutning i majs
På gården Derval i Frankrike används två tekniker för att minska användningen av bekämpningsmedel i majsproduktionen.

Snabb gårdsmetod för bedömning av näringsinnehållet i flytgödsel
För att optimera användningen av flytgödsel är det viktigt att känna till näringsinnehållet. Det gör det möjligt att fatta bra beslut om gödselgivor, anpassade till gårdens individuella förutsättningar.

Hur hanterar man ett rörligt mjölkpris?
Mjölkproducenter måste ofta hantera stora förändringar på priset för mjölken, både uppåt och nedåt. Vad är det som orsakar dessa stora skillnader?

Minskning av näringsförluster
Användande av rätt typ av tillsatsmedel till grödan som ska ensileras minskar torrsubstans (ts) förlusterna under lagringen och förebygger varmgång i ensilaget under utfodringsperioden.

Vallen som proteinkälla till mjölkkor
Vallen är en viktig närproducerad proteinkälla till mjölkkor men idisslarnas utnyttjande av vallproteinet är en utmaning.

 

Kunskapsmässa på Lövåsa Gård oktober 2019

 

 

Konkurreskraftig Mjölk, är ett projekt som ägs och drivs av LRF, med mål att förmedla erfarenheter och kunskaper mellan lantbrukare och forskare i Sverige och i Europa.

Konkurreskraftig Mjölk har varit en samarbetspart i det europeiska projekt, Euro Dairy, detta avslutades i januari 2019. Här har massor av erfarenheter från mjölkproducenter, rådgivare och forskare i hela området redovisats. Konkurrenskraftig Mjölk kommer att förmedla och redovisa mycket av detta under 2019 i olika aktiviteter.

Kontakt:

Pernilla Salevid, LRF Konsult
tel: 0721-60 52 98
e-post: pernilla.salevid@lrfkonsult.se

Projektägare
LRF Jönköping
e-post: jonkoping@lrf.se 


Konkurrenskraftig Mjölk 2.0 grundar sig i satsningen Konkurrenskraftig Mjölk som startade 2015 med finansiering från Region Västra Götaland, Regionförbundet i Jönköping, LRF, SLU i Skara och Länsstyrelsen i Jönköping.