Utbildningsfilmer

Här finns ett antal presentationer med speakerröst. De fungerar som filmer och man behöver enbart starta dem och lyssna och följa med i presentationerna. Flertalet av dessa filmer är resultatet av en enkät som skickats ut om vad man inom älgförvaltningen vill veta mer om.

Tema: Avskjutningsstrategier

Tema: Foder & Viltskador

Tema: Juridiken i Älgförvaltningen

Tema: Markägarens roll

Tema: Att använda Älgfrode

Tema: Att göra en skötselplan

Tema: Underlag till en skötselplan

Tema: Att göra en förvaltningsplan

 

Fysiska utbildningar 

Utbildningarna för förvaltningsgrupperna har genomförts i två steg. Till dessa har även en del skötselområden och andra inom deltagande organisationer kunnat delta. Här kan du ta del av information om utbildningens olika steg, samt utbildningsmaterial.

Steg 1

Det första steget syftade till att ge en utökad grundkunskap om viktiga delar inom älgförvaltningen. Varje deltagande organisation har ansvarat för en del i materialet. Även Svenska Jägareförbundet har varit inbjudna att delta som föreläsare på dessa träffar. Vid dessa träffar fick samtliga deltagare göra en skattning av sina egna kunskaper för att försöka se vilket område som kanske behövde en fördjupning.

Material:

Foder & skador (som pdf)

Förvaltningens organisation & system (som pdf)

Markägarens roll (som pdf)

Mål & styrning (som pdf)

ÄBIN foderprognoser (som pdf)

 

Steg 2

Steg två erbjöds till samma målgrupp som vid steg ett och även här var Svenska Jägareförbundet inbjudna att delta. Vid dessa tillfällen delades samtliga deltagare upp i grupper och fick formera sin egen förvaltningsgrupp. Samtliga grupper fick även en handledare från någon av de deltagande organisationerna. Dessa grupper fick sedan ett antal frågeställningar som de skulle försöka hitta en lösning på.  Frågorna som finns redovisade i materialet är tagna från olika händelser i verkliga älgförvaltningsområden. 

Material:

Sammanfattning steg 2