Skogen har stor betydelse för Småland! Tillsammans kraftsamlar 14 organisationer i Småland för att utveckla den skogliga näringen, träindustriella företag och skogens värden. Här presenteras vår gemensamma vision, strategi och handlingsplan.

Den 25 januari 2018 sjösattes Smålands skogsstrategi - den första regionala skogsstrategin i Sverige. Det var ett välfyllt Asa Herrgård denna historiska dag! Läs den relaterade artikeln: Skogsstrategi ska stärka den småländska skogen.

Läs mer om den småländska skogen, och skogs- och trästrategin på webben: www.skogtrasmaland.se

loggo skogsstrategi.JPG

Från idé till färdig strategi

Arbetet med skogsstrategin inleddes med en nulägesbeskrivning. På så vis fick alla deltagande aktörer en gemensam bild av nuläget och de möjligheter som finns. I början av 2016 hölls ett strategiskt samtal på Residenset i Växjö. Här arbetade de deltagande aktörerna fram vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot som finns med en gemensam strategi. Denna SWOT-analys var sedan grunden i det fortsatta arbetet.

Därefter identifierades behov och insatser - ett arbete som krävde att fler än de ingående organisationerna deltog. Arbetet delades in och genomfördes i följande tre områden:

Småländs skogsstrategi.jpg

Här kan du ta del av dokumenten i sin helhet:

Smålands skogsstrategi

Vision, mål & delstrategier

Inom de olika målen finns en handlingsplan som vi jobbar med från respektive organisationer.

Flera delprojekt har genomförts där LRF varit ansvarig:

  • Mål nr 6 Jämställdhet för bättre beslut
  • Mål nr 5 Framtagande av broschyr Komet
  • Mål nr 4 Ägarbyte på gården

Tre större projekt som LRF är projektägare för är:

  • Mål nr 3 Löv succé 2.0
  • Mål nr 4 Skogen mångbruk
  • Mål nr 6 VIB 2.0