Betyder den regionala politiken något för de gröna näringarna i Västra Götaland?

Uppenbarligen ansåg Moderaterna, Kristdemokraterna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet att de gröna näringarna i Västra Götaland har så stor betydelse att de kom till LRF Västra Götalands debatt i Vårgårda. Däremot kan man undra vad de partierna som tackade nej anser.

Sofia Karlsson ledde kvällen. Bland annat ställde hon frågan om det finmaskiga vägnätet. ”Våra företag finns längst ut i periferin.” Var lite olika ingångar men att pengapåsen är för liten verkade alla överens om.

Ulrika Frick (MP) ville ha prioritering av järnväg och det mindre vägnätet. Ny järnväg till Jönköping (från Göteborg) frigör resurser till västra stambanan. Tomas Johansson (M) ville se prioritering och bättre underhåll. Han tog också upp att gång – och cykelbanor byggs billigare av föreningar än av Trafikverket. Stefan Svensson (KD) menade att om folk ska vilja bo på landet måste servicen fungera.

Bijan Zainali (S) tog upp att det är viktigt att regionen håller ihop mot resten av Sverige när det gäller anslagen. Peter Heie (C) höll med om vikten att vara överens i regionen. Han poängterade även behovet av Vänersjöfarten och att den fungerar dygnet runt. Patric Cerny (L) menade att trafiken på vattnet måste värnas.


Fr.v. Peter Heie (C) och Patric Cerny (L). Foto: Birgit Jönsson.

Sofia Karlsson ställde frågan om hur mycket mark som ska gå till infrastruktur. Peter Heie betonade att samförläggning är viktigt och att markförläggning av el ska göras. Det blir problem när det byggs på bästa åkern. Ulrika Frick ville ha mer helhet i planeringen och att det är många perspektiv att hålla i huvudet.

Hur mycket mat ska produceras undrade Sofia Karlsson. Tomas Johansson menade att det är omöjligt att svara på men mer självförsörjning behövs. Peter Heie svarade att vi ska producera så mycket vi kan på ett hållbart vis. Bijan Zainali menade att det är svårt att säga när vi ska nå ett visst mål. Men vi kan skapa förutsättningar.

Stefan Svensson framförde att Kristdemokraterna har 75% självförsörjning som mål. Patric Cerny svarade att hindren måste minska. Vilka hindren är vet LRF.

Ulrika Frick ville ha helt andra odlingsmetoder och menade att köttkonsumtionen är ohållbar. Likaså konstgödsel-användningen. Men det behövs betande djur för biologisk mångfald.

Peter Heie betonade behovet av stabilitet och långsiktighet för bönder tänker inte ett år i taget. Sen ska vi som konsument handla säsongsanpassat. För beredskapens skull behöver vi lagra mer på gårdarna.

Under en intressant kväll pratades det även om bland anant kompetensförsörjning, forskning, biogas, reduktionsplikt, klodioxidupptagning.

Sofia Karlssons ord sammanfattade kvällen bra. ”Lönsamma företag betalar skatt.”

Birgit Jönsson