Borås stad inventerar våtmarker

Borås stad har under våren inventerat våtmarker runt om i kommunen för att se om de skulle kunna utökas för att hålla mer vatten, för att undvika översvämningar. En konsult har tittat på olika områden, det har rört sig om både privata marker och kommunens egna marker. I förstudien har man hittat 116 platser och konsulten har besökt 15 av dessa för att göra en djupare analys.

Förra veckan var flera av stadens tjänstemän och politiker ute och tittade på hur man skulle kunna göra. Konsulten föreslog bland annat att man kunde proppa igen diken och på så sätt höja vattennivån i en mosse och i en sjö. Markägarna var dock oroliga för hur dessa åtgärder skulle påverka deras övriga marker.  Vi behöver all mark vi har, sa en av markägarna.

Kommunens tjänstemän besökte också ett område i Kråkered som kommunen själva äger, där föreslog konsulten att man med ganska enkla medel kunde höja nivån i den redan befintliga våtmarken.


Våtmark på kommunens mark, där det föreslås åtgärder på diken för att höja nivån. Foto: Clara Hyltbäck.

 -Just på denna mark har vi dock ett dilemma då vi har fått förfrågningar om att arrendera/sälja marken till ett företag som vill anlägga en solcellspark, detta är ju bra både för energiförsörjningen och det ger ju också intäkter till kommunen, men ingenting är klart än, sa Kent Claesson som är skogvaktare på Borås stad.

Kommunbiolog Anna Karlsson poängterade till de privata markägarna att inga åtgärder kommer att ske om man inte vill ha en våtmark eller utöka en befintlig på sin mark.

 -Vi har låtit göra en inventering för att se vad man skulle kunna göra, men om man som markägare inte vill så behöver man inte gå in i något.

LRFs Kommungrupp i Borås bevakar frågan.

Rapporten i sin helhet hittar du här https://www.boras.se/bobyggaochmiljo/naturklimatochmiljo/naturvard/vatmarksprojektforattgynnabiologiskmangfaldochklimat.4.ad81f4817ff8781e4f5778e.html


Clara Hyltbäck