En rad förbättringar när rådet antog sin position kring markdirektivet

Jordbruksmark

Den 17 juni antog rådet sin position kring markdirektivet. Det blev som väntat ett godkännande för det utkast som togs fram tidigare i juni. En rad olika förbättringar har gjorts från kommissionens ursprungliga förslag.

Rådet har värnat befintliga nationella system för markövervakning, och dessutom föreslagit ökad flexibilitet för medlemsstaterna genom att de själva har möjlighet att sätta gränsvärden för de analyser som ska göras. Certifierings- och bedömningssystemet "one out, all out" är struket.

När det gäller LRFs viktigaste fråga om hållbara brukningsmetoder finns de kvar och ska enligt förslaget implementeras på all mark. Den enda justering som gjorts gällande hållbara brukningsmetoder är att den lista på metoder som finns i en bilaga till förslaget ska vara vägledande när medlemsstaterna tar fram sina egna hållbara brukningsmetoder.

Till hösten börjar trilogen när rådet, parlamentet och kommissionen ska komma överens om den slutliga lagtexten. LRF kommer att verka för att positiva delar från rådets position tas vidare kombinerat med parlamentets mer begränsande position kring hållbara brukningsmetoder.

LRF har fått gehör för många av våra förslag och synpunkter om man tittar samlat på både rådets och parlamentets beslut och vi kommer fortsätta jobba för att våra prioriteringar ska finnas med i det slutliga direktivet.

Om markdirektivet

EU-kommissionen presenterade den 5 juli 2023 ett förslag på rättsligt bindande regelverk för skydd av jord och mark inom hela EU – förslag till direktiv om övervakning av markhälsa och resiliens, även kallat markdirektivet. Det långsiktiga syftet är att uppnå god markhälsa i hela EU till år 2050.

Läs mer om markdirektivet på sakområdessidan om markhälsa