Ett par ord med Camilla Hansson, ordförande i Lunds kommungrupp

Camilla Hansson

Vi ringde till Camilla Hansson, ordförande i Lunds kommungrupp för att få veta mer om vad som är på gång.

- Det pågår ständiga projekt där man gör anspråk på åkermark. Det har varit mycket fokus på exploatering av åkermark, avvattning, vilket påverkar våra vattendrag, men det är något som alltid är närvarande. Ju mer vi förändrar och hårdgör ytor, desto större påverkan blir det på dikningsföretag och ledningar. När vi inte har öppna diken blir ledningarna underdimensionerade, vilket påverkar flödena. Särskilt när bostadsbyggandet ökar, behöver man bättre fördröjningsdammar. Vi har stora vägprojekt, som E22, där man delvis tar anspråk på åkermark och skapar tvåplanskaruseller för att få det att fungera.

- Vi hanterar också många intrångsfrågor framför allt nya VA ledningar, vägar, cykelstråk samt förslag på nya järnvägar. De sista bitarna är nu klara in till St. Lars med det fyrspåriga projektet, vilket var en tung uppgift. Vad som kvarstår är hur vi skall bedöma de tillfälliga nyttjanderätterna. Vi upplever att kommunens inställning till beredskapsarbetet och livsmedelsförsörjningen inte är den bästa. De håller med om att vi ska öka vår egen försörjningsgrad, vilket inte överensstämmer med den mark de tar i anspråk för att bygga. Det saknas kompetens inom dessa frågor, även hos de som har maktpositioner och inte har den kunskapen men vi har en bra dialog och vi bevakar frågorna. Längre fram kommer det att bli stora frågor kring detaljplaner. När det gäller kommunens egen mark har de dock helt andra möjligheter att bestämma själva. Miljökonsekvensbeskrivningar är en viktig del i detta arbete, vilket skulle eventuellt kunna stoppa anspråkstagandet av åkermark. Vi har även diskuterat remissen om Biosfärområdet Storkriket och hur det påverkar oss i Östra delen av Lund med betande djur och betesmarker.

Vilka frågor ser du som viktiga framöver?

- Vi ska ha ett möte i kommungruppen om dessa frågor och prata om LRF-organisationen. Vi ser positivt på att kommungrupperna ska få mer ansvar och ta en tydligare roll och det är intressant för oss som kommungrupp. Vi har många ärenden, men vi kan inte ta tag i alla eftersom vi inte har tid. Utmaningar vi ser är att det är svårt att få medlemmar att engagera sig som förtroendevald, särskilt unga. De unga är ofta företagare och väljer att lägga sin tid på det. Lund är en kommun som verkligen skulle behöva någon som aktivt arbetar med dessa frågor och jag tycker det är bättre att fokusera på att ha en stark kommungrupp än icke fungerande lokalavdelningar. Men de lokalavdelningar som vill vara kvar skall givetvis få vara det. Det ställer dock större krav på styrelserna om medlemsregister med mera som de själva måste hålla i. Men det måste vara på lika villkor och att vi får ett arvode som motsvarar arbetsinsatsen för att stärka upp det arbetet. Jag blev något klokare efter att jag deltagit på kommungruppskonferensen i Växjö den 15-16 november. Men jag efterfrågar mer information om hur det är tänkt att fungera i praktiken. Jag tycker att det är bra att LRF omorganiseras, och vi har lagt tonvikt på kommungrupperna vilket verkligen behövs. Det som saknas är engagerade förtroendevalda och de är inte så enkla att hitta som man tror, avslutar Camilla.