Förutsättningar för att bo och verka på landsbygden i fokus under paneldiskussion

Den 2 augusti hade Flens kommungrupp en paneldiskussion i Malmköping med representanter för de politiska partierna i kommunen inför valet 2022. Under försommaren hade politikerna fått ett antal frågor att fundera över och som sedan diskuterades under mötet.

- Vi hade skickat ut fyra frågeställningar som de skulle förbereda sig på. En del handlade om Svenskt Näringslivs undersökning om hur företagare upplever kontakten med kommuner, vilket omdöme som ges och vi ställde då frågan hur Flens kommun skulle bemöta det. Flen rankas som 3,2. Sverigesnittet ligger på 3,4 och snittet för Södermanland på 3,6. Trosa kommun ligger i topp och Flen, som är en liten kommun med många företagare inom jordbruk och skogsbruk, längst ner, säger Bo Hellstedt, kommungruppsordförande för Flens kommungrupp.

- Vi diskuterade också hur myndighetskontakter kan förenklas genom exempelvis e-tjänster. Om man i dag ansöker om exempelvis avlopp så blir det ingen rödmarkering om man missat eller fyllt i ett fält felaktigt då det är en manuell blankett, vilket innebär att blanketten skickas fram och tillbaka tills det blir rätt, fortsätter han.

Gruppledare från sex av åtta partier, samtliga utom v och kd, deltog i paneldiskussionen och de var överens om att det behöver bli en bättre dialog mellan politiker och tjänstemän där undersökningar som den från Svenskt Näringsliv följs upp, analyseras och att man tittar mer på hur man kan förbättra resultaten. Flen är en liten kommun där brist på resurser är en anledning till att man halkar ner i snittet. Något man också var överens om behöver förbättras är e-tjänsterna på kommunens hemsida. Det är något det arbetas med och som är på gång att förbättras.

Frågor som också diskuterades var hur fler skulle vilja bo på landsbygden och stöd till enskilda vägar.

- Angående stöd till vägar fick vi ett entydigt besked om att stödet ska fortsätta. Angående bygga och bo på landsbygden var ett svar att kommunen behöver sätta tydliga mål med vad man vill uppnå när det gäller fler boende i kommunen. Man behöver också se över på vilka platser som är lämpliga att bygga på. De nya strandskyddsreglerna som förkastades av riksdagen hade underlättat för en kommun som Flen med mycket sjöar och vattendrag. Likaså behöver man titta på vad som är klassat som åkermark och vad som i verkligheten är brukningsvärd åkermark när det gäller byggnation, säger Bo Hellstedt.