Hallå där Henrik Gudmundsson, ordförande i Klippans kommungrupp

Henrik Gudmundsson

Vi tog kontakt med kommungruppsordföranden i Klippan för att höra vad som är på gång.

 

Vad är på gång hos er?

 

- Det pågår en utrivning och återställning  av tre vattenkraftverk i Rönne Å. Kommunen är huvudman för detta. Ett antal lantbrukare har bevattningsrättigheter i dammarna med gällande vattendomar. När nu dammarna försvinner så följer kommungruppen arbetet med att lantbrukarna ska vara skadeslösa i frågan om att flytta intagspunkter och eventuella återställningskostnader när mark som tidigare varit under vatten torrläggs och återlämnas.   

- Det pågår även ett arbete med en dubbelspårsutbyggnad där kommungruppen är med och lämnar remissvar från LRFs sida och att stötta berörda lantbrukare när de behöver.

Under förra året startade vi även upp en diskussion med lokala räddningstjänsten om att tillsamman hitta lämpliga ställen i kommunen där både räddningstjänst och lantbrukare med till exempel gödseltunnor lätt ska kunna hämta vatten vid skogsbränder och liknande.   

 

Du sitter även i regionstyrelsen, vilka frågor driver ni nu?

 

- Äganderätt, solceller och vilt är de tre stora frågorna. Arbetet med Framtidens Folkrörelse pågår också intensivt nu under stämmotider. Vargproblematiken fortsätter men vi har en god dialog med Länsstyrelsen i Skåne, vi arbetar också med att få politiken att ändra regler så att vi kan få en så effektiv vargförvaltning som möjligt. Det ska leda till att vi får så lite problem som bara möjligt med varg för våra medlemmar i Skåne. 

 

- Solcellsfrågan är också en fråga som är ständigt aktuell utifrån perspektivet att vi jobbar för att företagarna får så bra villkor som möjligt, i både tillståndsprocesser och i förhandlingar med olika solcellföretag.  Sen är det upp till var och en att bestämma vad de vill ha på sin mark utifrån vad som är lönsamt och som passar det egna företaget, avslutar Henrik.