Jordbruksverket tydliggör vad som gäller för att obehandlad spannmål ska få lämna den smittade zonen samt hur syrad spannmål ska definieras

afrikansk svinpest

Hantering av obehandlad spannmål där lagring- och torkningsmöjligheter saknas i den smittade zonen är en av de första frågor LRF identifierade som viktig att Jordbruksverket tydliggör. Det är också en av de frågor som vi får mest samtal om från er medlemmar. Många av er har sökt Jordbruksverket för svar och LRF har återkommande lyft behovet av tydliggörande och besked från Jordbruksverket i frågan. Nu kommer Jordbruksverket med ett besked.

Jordbruksverket tydliggör att det nu är möjligt att ansöka om undantag/dispens från beslutet om att obehandlad spannmål behöver lagerhållas en månad innan utförsel ut ur zonen. För mer information om vilken information som ansökan om undantag behöver innehålla hänvisas till Jordbruksverkets hemsida och rubriken ”Torka och lagra spannmål utanför den smittade zonen.”

LRF fortsätter att driva frågan om besked och tydliggörande om ekonomisk ersättning och vi kommer återkomma till er om detta.

Vi har även fått svar på några av de frågor som medlemmar undrat över och som vi förmedlat vidare:

Angående färskt grovfoder undrar man om vad som gäller kring slagen vall som ligger kvar på fältet för förtorkning. Är det ok, innan själva lagringen, eller måste det forslas bort direkt?

Jordbruksverket svarar: Hur länge grovfodret ligger på fältet är inte avgörande, frågan är vad som behöver göras efteråt (ex lagring). Detta beror på användningen av fodret. Ska det ges till andra djur än gris inom zonen eller ska det föras ut ur zon? Ska fodret föras ut ur zon ska det (efter att det har tagits från fältet) lagras, på ett sätt som tillförsäkrar att inte vildsvin kan komma i kontakt med det, i minst tre månader.

Ska fodret ges till andra djur än gris inom zon finns inga restriktioner i dagsläget.

Angående spannmål: Räknas syrad spannmål som behandlad och att smittan är avdödad, eller ska den hanetaras som obehandlad?

Jordbruksverket svarar: Att syra spannmål räcker inte för att avdöda smitta. Syrad spannmål räknas därför som obehandlad spannmål och därför gäller kraven om lagring.