LRF föreslår en ny modell för skydd av skog

Paul Christensson, andre vice ordförande, LRFs styrelse

Åtta av 10 skogsägare är positiva till att utveckla och bevara naturvärden i sin skogen, med ett system byggt på frivillighet. Med dagens politik riskerar skogsägaren att bli av med den skog som har höga naturvärden. LRF föreslår en ny skyddsmodell för att öka den biologiska mångfalden och samtidigt stärka äganderätten.

- Jag tror att ett frivilligt system är rätt väg framåt. Vi behöver minska konfliktnivån mellan markägare och myndigheter men även i skogsdebatten i stort. Vi vill att regeringen tar med våra förslag i den kommande skogspropositionen, säger Paul Christensson, ordförande LRF Skogsägarna. 

Ett system där statens skydd av skog bygger på frivillighet skulle stärka skogsägarnas engagemang och initiativ att utveckla den biologiska mångfalden i skogen. Det visar en undersökning, gjord av LRF Skogsägarna, som ingår i den nya rapporten “Frivillig grund – förslag till ett nytt system för skydd av skog i Sverige”.

Norge och Finland föregångare

Norge och Finland har goda erfarenheter av en skyddsmodell som bygger på frivillighet. Genom inspiration från grannländerna kan Sverige ta ett steg framåt i arbetet med att värna den biologiska mångfalden i skogen och samtidigt stärka äganderätten.

Risk att bli av med skogen

Nuvarande svensk naturvårdspolitik är kontraproduktiv då skogsägare som bygger upp höga naturvärden i sin skog, riskerar att bli av med marken.

Viktigaste slutsatserna från rapporten

  • 8 av 10 skogsägare är positiva till att på eget initiativ utveckla och bevara naturvärden i skogen ifall en ny skyddsmodell baserad på frivillighet skulle gälla.
  • 8 av 10 skogsägare påverkas negativt i sin vilja att utveckla och bevara naturvärden under nuvarande naturvårdspolitik där skogsägaren utan medgivande kan förlora kontrollen över sin mark.
  • Sverige kan ta inspiration av den norska och finska modellen för frivilligt skydd som har gett goda resultat.  

Viktigaste förslagen från rapporten  

  1. Frivillighet ska vara utgångspunkten vid skydd av natur. Detta kan tydliggöras antingen i lagstiftning eller i myndighetsinstruktioner. Formellt skydd av skog, såsom etablering av naturreservat, ska alltid bygga på markägarens medverkan, utom i mycket exceptionella fall.  
  2. Prioritera skogsägares egna initiativ. De skogsägare som själva föreslår att deras skog ska omfattas av naturvårdsavtal eller annat formellt skydd, när dessa lever upp till kraven på höga naturvärden, bör prioriteras före myndigheters initiativ.
  3. Erbjud en verktygslåda med olika skyddsformer. Då kan skyddsformen anpassas efter markägarens önskemål och den berörda miljön. 

Fakta om undersökningen

En webbenkäten med fyra frågor skickades till 2500 slumpvis utvalda skogsägande medlemmar i LRF som angett att de har minst 10 hektar skog. Det genererade 928 svar vilket innebär en svarsfrekvens på cirka 37 procent. Undersökningen genomfördes mellan den 23 augusti och 6 september 2021.