"LRF måste vara först på pucken angående ersättning för skogsägarnas klimatarbete"

Nej, LRF ska inte arbeta för att boreala skogsbrukets kolinbindning inkluderas i utsläppshandeln EU Emissions Trade System, som LRF Norrbotten begärt i en motion till riksförbundsstämman.

Däremot ska LRF bevaka vilka möjligheter som finns för skogsägare att få ekonomisk ersättning för åtgärder som skapar en ökad kolsänka. Styrelsen menade i sitt yttrande att ett sådant system bör vara marknadsbaserat för att undvika statlig styrning. LRF Norrbottens ordförande, Jenny Karlsson, förklarade sig nöjd med styrelsens svar vid riksförbundsstämman i Sånga-Säby den 31 maj-1 juni.
– Det finns nog andra bättre system än just Emissions Trade System. Men se till att vara först på pucken nu. Vi har tidigare sett hur andra tagit frågor före oss, vilket slutat med att vi inte blir nöjda och LRF måste jobba med gör om – gör rätt i efterhand. Det är lättare att spela anfall i hockey, inskärpte hon.

Fortsatt påverkansarbete
Stämmans beslut blev att avslå LRF Norrbottens yrkande om att LRF ska jobba för att skogsbruket ska ingå i utsläppshandeln EU Emissions Trade System. Samtidigt antogs en att-sats om att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta påverkansarbetet för att visa på den brukade skogens klimatnytta och bevaka att eventuell ekonomisk ersättning tillfaller familjeskogsbruket. LRF Norrbottens motion kom ursprungligen från Nederluleå norra LRF-avdelning.Motion om fiskerätten
På stämman behandlades även en annan motion från LRF Norrbotten. Det gällde en motion som Södra Tornedalens LRF-avdelning först skrivit och som pekar på att fiskerättsägarna i Tornedalen behövt stämma staten flertalet gånger för att få rättmätig ersättning då myndigheter begränsat fisket utan tillräckliga skäl. I motionen vill man att LRF står upp för att den enskilda fiskerätten som en äganderättslig fråga och att man ska driva det via näringsdepartementet.

Resurskrävande arbete
Stämman gick på styrelsens förslag som ansåg det resurskrävande att fortsatt arbeta med de rättsliga delarna gällande fisket i Torneälven och är i nuläget inte motiverat. Detta då LRF varit med och drivit ett mål om fiskerättigheterna i Tornedalen till Högsta domstolen och där vunnit. Senare har Justitiekanslern åter bekräftat fiskerättsägarnas rätt genom att bevilja ersättning. Med anledning av detta borde det vara mycket svårt för myndigheter att inte respektera fiskerättsägarnas rättigheter. Däremot ska LRF arbeta vidare för att myndigheter fattar beslut som inte inskränker fiskerättsägarnas rättigheter.