LRFs vd Anna Karin Hatt om årsbokslutet: Vi står starka i krisen

Anna Karin Hatt
Anna Karin Hatt

Kriget i Ukraina präglade hela världsekonomin under 2022, och gör tydliga avtryck också i LRF-koncernens resultat. Men tack vare en mycket stabil ekonomisk bas, ett mycket stort eget kapital och många tidigare år av överskott, står LRF fortsatt starkt.

LRFs vd och koncernchef Anna Karin Hatt är trygg med både ekonomin och verksamheten.

I en orolig värld står LRF stadigt. Vi har klarat oss väldigt väl genom det här turbulenta året, mycket tack vare långsiktigt klok finansförvaltning och stabila medlemsintäkter. Vi kan ta ett och annat år med stark påverkan på vårt resultat, utan att det behöver gå ut över verksamheten. Det är viktigt och ger oss möjlighet att ett år som 2022, när medlemmarna behöver oss som mest, leverera minst lika stor nytta som vanligt till dem och till de gröna näringarna, säger LRFs vd och koncernchef Anna Karin Hatt.

LRF-koncernens verksamhet innefattar, utöver intresse- och företagarorganisationen, som bedrivs både lokalt, regionalt och nationellt, även affärsverksamhet och egen finansförvaltning.

Koncernen redovisar ett resultat på -665 (908) Mkr efter skatt och -765 (1 140) Mkr före skatt för år 2022. Rörelseresultatet uppgick till -543 (-259) och finansnettot -222 (1 400).

I rörelseresultatet ligger en betydande engångskostnad hänförlig till ökade pensionskostnader, om 230 miljoner kronor.

2022 var ett tufft år på många sätt men bokslutet visar än en gång hur starkt och robust LRF är. Vi har under året dessutom genomfört en stor utveckling av vår företagar- och intresseorganisation genom projekt Diamant, för att vi ska kunna jobba smart och effektivt och åstadkomma så mycket resultat som möjligt med det förtroende och resurser medlemmarna givit oss. Här har alla förtroendevalda och medarbetare i LRF gjort ett fantastiskt jobb, och vi ser redan att det har resulterat i flera betydande näringspolitiska framgångar, säger LRFs vd och koncernchef Anna Karin Hatt.

Affärsverksamheten redovisade 2022 ett resultat på -22 (28) Mkr och innefattar LRFs fyra helägda dotterbolag LRF Media, Sigill Kvalitetssystem, Sånga  Säby och LRF Samköp samt det under året avyttrade dotterbolaget Macklean som 2022 gjorde ett resultat på -2 (0) Mkr.

LRFs affärsverksamheter

LRF Samköp gör ytterligare ett starkt resultat på 27 (27) Mkr trots att de under året har investerat i ett nytt IT-system. Sånga Säby, som drabbades hårt av pandemin och då fick stänga ned verksamheten öppnade hösten 2021 med ett nytt koncept och har nu fler bokningar och högre intäkter än före pandemin. Att resultatet trots det är negativt -8 (-23) Mkr beror på det tuffa första kvartalet 2022, när verksamheten fortfarande påverkades av mötesrestriktioner kopplade till pandemin.

Sigill Kvalitetssystem landar på liknande resultat som 2021, 1 (1) Mkr. LRF Medias resultat -39 (24) Mkr beror innehåller, precis som koncernens, en stor uppskrivning av pensionsskulden. Rensat för den engångskostnaden hamnar LRF Medias resultat 2022 på 9,5 Mkr.

Under 2022 har LRFs finansiella placeringar avkastat -2,3 (21,4) procent, vilket motsvarar 10,0 (10,7) procent i årstakt per rullande 10 år. Den avkastning LRF lyckats skapa ska jämföras med LRFs jämförelseindex, som 2022 avkastade -6,6%,, vilket innebär att LRFs finansförvaltning klarat sig bättre än marknaden i övrigt. Medlemsintäkterna minskade något till 212 (217) Mkr, vilket speglar ett under året något minskat medlemsantal.

Det är glädjande att se den styrka våra dotterbolag visar, och hur de också i utmanande tider levererar stor och betydande nytta till våra medlemmarna och företagarna i det gröna näringslivet. Att t.ex. kunna sköta en viktig del av sin omvärldsbevakning via LRF Medias mediatitlar, och göra attraktiva affärer med LRF Samköp som affärspartner, är extra viktigt när osäkerheten på marknaden och kostnaderna i den egna verksamheten ökar. Närvärldsekonomin stabiliserar sig kommer vi som koncern stå än starkare. Det ser väldigt ljust ut framåt för LRF, både på kort och lång sikt, säger LRFs vd och koncernchef Anna Karin Hatt.

För mer information kontakta LRFs pressavdelning 010-184 40 70