Lundapolitikernas vallöften om åkermark och livsmedel

I en enkät har lokalpolitiker besvarat frågor om hur de tänker kring offentlig upphandling av livsmedel och hur de vill skydda den värdefulla jordbruksmarken framöver.

- Vi har tagit tempen på partiernas syn på våra medlemmars  frågor så att väljarna kan göra kloka val på valdagen, säger kommungruppsordförande Camilla Hansson.

Vad vill ert parti göra för att skydda åkermarken för att kunna försörja en växande befolkning?

Socialdemokraterna
- Vi vill spara jordbruksmarken för framtiden. Inte minst genom arbetet med översiktsplanen. I vissa undantagsfall kan tänka oss att ta jordbruksmark i anspråk i stadsnära lägen för nya arbetsplatser och bostäder.

Sverigedemokraterna
- Den värdefulla jordbruksmarken i Lunds kommun ska värnas men samtidigt kan vi inte ha ett totalförbud mot att bygga på jordbruksmark, men däremot vara väldigt restriktiva.

Miljöpartiet
- Miljöpartiet vill ha en nollvision för byggande på jordbruksmark. Under denna mandatperiod har vi konsekvent skyddat jordbruksmarken och sagt nej till projekt som tar ny jordbruksmark i anspråk.

Centerpartiet
- Centerpartiet röstar konsekvent nej till planer som tar högklassig jordbruksmark i anspråk för annat syfte än matodling. Vi vill ta bort flera av de utpekade utbyggnadsområden som finns på jordbruksmark ur kommunens översiktsplan.

Liberalerna
- Vi är restriktiva till att använda den bästa jordbruksmarken till byggnation. Däremot är vi inte för ett definitivt byggmoratorium. När kommunen exempelvis tillät byggnationen av ESS var det med tanken på att forskningsanläggningen kommer att användas till mänsklighetens fromma genom forskningen.

Feministiskt initiativ
- Vi har stöttat förslag om nollvision för exploatering av åkermark i Lunds kommun och vid många tillfällen yrkat eller yttrat oss emot olika typer av exploateringsprojekt. Det vill vi fortsätta göra även framöver.

Moderaterna
- Moderaterna i Lunds kommun kommer i det kommande översiktsplanearbetet arbeta för att skydda den högklassiga och produktiva åkermarken från exploatering.

Vänsterpartiet
- Vänsterpartiet tycker det är väldigt viktigt att värna åkermarken. Det handlar om att prioritera det i arbetet med översiktsplan.

Kunskapen om hur livsmedel blir till är låg bland boende i tätorterna, vad vill ert part göra åt detta?

Socialdemokraterna
- Vi vill utveckla och satsa på Naturskolan, där jordbruket och livsmedlens tillkomst är en viktig del av pedagogiken.  Vi vill ha en stor satsning på Lunds skolor, så att det finns bättre möjlighet för att utveckla pedagogik och bredda kunskaper om sammanhang som livsmedlens tillkomst.

Sverigedemokraterna
- Introducera mer livsmedelskunskap på skolschemat. Särskilt i tätorterna där det är enkelt att göra studiebesök i verkligheten.

Miljöpartiet
- Vi tycker att det är en viktig fråga. Läroplaner och liknande beslutas på nationell nivå. Under nästa mandatperiod undersöker vi gärna vad kommunen kan göra på området.

Centerpartiet
- Läroplanen i sig är inte mycket som kommunerna kan påverka. Däremot borde det finnas ett bättre samarbete mellan skolor och stiftelser/organisationer som kan bjuda till studieresor. Likt de skolor som idag åker på ”Skåneresa” och besöker Glimmingehus och Ales stenar så kan man sätta i system att klasser får åka ut och besöka lantbrukare.

Liberalerna
- Vi håller inte riktigt med om att kunskapen varifrån maten kommer är låg. Dels ingår detta i skolans geografiundervisning och till del i samhällskunskapen för att inte tala om hem och konsumentkunskap. Det finns också på gymnasiet ett ämne som heter Hållbart samhällsbyggande där detta kommer upp.

Feministiskt initiativ
- Som ett parti utan representation i riksdagen har vi för närvarande svårt att påverka mål och ramar för vad eleverna lär sig i skolan. Kunskapen kan dock spridas andra vägar och vi ser positivt på ett kunskapslyft inom jordbruksområdet, inte minst gällande kolbindning, vilket finns med i vårt nationella partiprogram. 

Moderaterna
- Vi är beredda att låta kommunens naturskola titta på möjligheten att komplettera sitt projekt- och undervisningsutbud med information om livsmedelsförsörjning. Bland annat finns redan idag ett projekt som heter “ätbara skolgårdar” där eleverna fick praktiska kunskaper om odling, kretslopp och varsamt förhållningssätt till natur och miljö. 

Vänsterpartiet
- Vi är också beredda att titta på hur det här lyfts inom skolan och skulle kunna lyftas framöver, men är inte beredda att lova något idag.