Modernisering av rennäringslagen – vad gör LRF

Just nu pågår ett parlamentariskt arbete med att ta fram en ny rennäringslag. Ett första förslag på en lagstiftning kring jakt- och fiskerättigheter förväntas att presenteras för regeringen i augusti 2023 och kommer därefter skickas ut på remiss till bland annat LRF.

LRF arbetar aktivt med frågan och har löpande dialog med berörda politiker.

– Vi är i grunden positiva till en modernisering av nuvarande rennäringslag. Dock är det viktigt att den nya lagstiftningen tar hänsyn till flera rättigheter vid sidan av samernas.  I en ny lagstiftning är det viktigt att grundläggande principer kopplade till äganderätten inte ska kunna förändras genom parallella rättsinstitut. Det samiska folkets bruksrätt kan respekteras utan att äganderätten rubbas, säger Magnus Kindbom, Chef LRF skogsägarna

LRF har haft flera möten med olika representanter inom politiken och fört fram synpunkter inte minst kring utredningens process. Det har resulterat i en så kallad hemställan som regeringen tagit emot. Sveriges radio har också uppmärksammat detta.

– Vår huvudsakliga kritik har varit att direktiven till kommitteen saknar helhetstänk. Innan ny lag kan stiftas, vare sig den är tillfällig eller inte, behöver all fakta finnas på plats. Vi anser att framtagen fakta behöver kompletteras och med bland annat konsekvensanalyser och viktiga nyckeltal för att kunna presentera ett förslag på tillfällig lag, menar Magnus Kindbom.

LRF följer arbetet noggrant och kommer agera kraftfullt när så behövs. Det är viktigt att förhållandet mellan de gröna näringarna och bruksrätten renskötseln, skall stå i proportion till varandra ur ett modernt och hållbart perspektiv, såväl samhällsekonomisk, miljömässigt som socialt.

– Vi fortsätter att arbeta aktivt med att förse våra beslutsfattare med underlag som gör det lättare för dem att fatta kloka beslut. Utgångspunkten i allt vårt arbete är att inga rättighetsförskjutningar ska ske, säger Magnus Kindbom.

FRÅGOR

Vad händer nu?LRF kommer fortsätta att föra dialog med beslutsfattare. Vi kommer besvara den remiss som kommer skickas ut på kommitténs delbetänkande.Men framförallt kommer vi att fortsätta att följa kommitténs arbete och agera kraftfullt när det behövs.

Vilka frågeställningar bör utredningen ta hänsyn till?

  • Grundläggande principer kopplade till äganderätten skall inte förändras genom parallella rättsinstitut. Det samiska folkets bruksrätt kan respekteras utan att äganderätten rubbas.
  • Förhållandet mellan de gröna näringarna och bruksrätten renskötseln, skall stå i proportion till varandra ur ett modernt och hållbart perspektiv, såväl samhällsekonomisk, miljömässigt som socialt.
  • Förhistoriska rättsanalyser, där gällande rätt är svår att definiera, skall ersättas med ett politiskt ansvarstagande för att anpassa en framtida lagstiftning på ett sätt som klargör renskötselrätten i ett äganderättsligt och samhälleligt perspektiv.
  • Förändringar inom renskötselrätten får inte försämra livsvillkoren eller innebära negativa rättighetsförskjutningar för eller det privata bruket av mark på landsbygden i Norrland.
  • Ett nytt direktiv måste tas fram av regeringen där hänsyn till flera rättigheter, vid sidan av samernas, vägs in i utredningsarbetet samt att förslaget kring upplåtelserätten av jakt och fiske ska behandlas samtidigt som övriga frågor och inte förväg.

En tillfällig lag, när kommer den att börja gälla?

Det beror på de politiska processerna, men vår bedömning är tidigast januari 2025. Vi arbetar för att det inte ska komma ett förslag på en tillfällig lag utan att hela utredningen ska göras klart och förslag till lagändringar ska presenteras samlat.

När kommer en ny rennäringslag finnas på plats?

Vår bedömning är tidigast januari 2027.