Motioner från LRF Dalarna går vidare till riksförbundsstämman

lrf dalarna stämma 2023

LRF Dalarnas regionförbundsstämma hölls 27 mars i Rättvik. Två av de motioner som hanterades på stämman skickas nu vidare till riksförbundsstämman.

Den första är en motion från Bjursås LRF-avdelning med titeln "Ursprungsmärkning på produkter gjorda av svensk skogsråvara" som nu skickas vidare. Det innebär att den kommer behandlas på riksförbundsstämman senare i vår.

Motionärerna skriver:

"Svensk skogsråvara är en nyckelkomponent i möbler, diverse förbrukningsmaterial, byggnader, m.m. Den är också helt avgörande för den gröna omställningen, ett hållbart brukande och möjligheten till ökad kolinlagring i svenska skogar. 
Även om det mesta av virket som säljs i den svenska byggvaruhandeln har svenskt ursprung, säljs det många produkter i Sverige som är gjorda på skogsråvaror med sitt ursprung utanför landets gränser. Då ingen generell ursprungsmärkning på dessa finns i dag, är det svårt för konsumenter att göra aktiva val. 
För att underlätta för den mer och mer medvetna konsumenten att välja produkter från svenska skogar och synliggöra skogsägarnas viktiga roll, bör LRF jobba för att en ursprungsmärkning införs. 
Vikten av en inhemskproduktion har blivit allt tydligare, detta med anledning av kommande krav på miljödeklarationer (LCA, m.m.) vid byggnationer samt den oförutsägbara och osäkra omvärld vi i dag lever i.
Vi är övertygade om att en ursprungsmärkning på produkter gjorda av svensk skogsråvara kan bli lika framgångsrikt som ”Svenskt Kött” märket, numera ”Från Sverige” märket blivit. En sådan ursprungsmärkning ligger helt rätt i tiden!"

En motion från Barkenbygdens LRF-avdelning med titeln "Stärk äganderätten för drabbade av industriellt vindkraftverk" kommer också hanteras på riksförbundsstämman. 

Motionärerna skriver:

"Vindkraftsetableringar påverkar många fler människor än man kan tro.Typiskt i glest befolkade områden finns många som upplever en eventuell etablering som mycket negativ. Människor som bor och verkar i glesbygd har valt att bo så av en anledning: tystnad, natur, enskildhet och att bo ostört. Äganderätten är satt ur spel då vindkraftsetableringar är ensidigt till den utarren- derande markägarens fördel, medan kringliggande markägares äganderätt står helt utan stöd och skydd.
Redan då områden prospekteras för vindkraft lider boende skada både ekonomiskt, med värde- minskning på fastighet och ökade boendekostnader (klassas som ”trams” trots bankernas avsikt att säga upp hypotekslån om etablering blir verklighet) och stress. Stress som kommer av att man blir överkörd, står rättslös och blir avsiktligt dåligt informerad.
Exploatörernas ord väger allt för tungt. Inga egna konsekvensanalyser görs utan man litar blint på exploatörernas ord. 
Konsekvenserna av ingreppen i naturen är enorma, stora arealer skogsmark omvandlas till in- dustrimark där allmänhet och markägare utsätts för fara under stora delar av året på grund av iskast och annan fara. LRF ska främja långsiktigt lant- och skogsbruk i första hand och inte energiförsörjning. Att god- ta vindkraft i dessa områden är direkt kontraproduktivt! Det är inte med omtanke om miljö, 
djur, natur och människor som lever och verkar i trakten."

Om den motionen beslutade stämman, efter en konstruktiv debatt, att ge i uppdrag till regionstyrelsen för LRF Dalarna att skriva en motion till riksförbundsstämman med uppmaningen "att LRF jobbar för att forskning på hur tamboskap påverkas av närliggande vindkraftverk".

De övriga två motionerna som var uppe på stämman beslutades enligt följande.

Motionen "Det måste finnas ett starkare lagskydd i Fastighetsbildningslagen (FBL) för fäbodar i samband med omarronderingar från Bjursås LRF-avdelning" från Bjursås LRF-avdelning, beslutade stämman att den anses besvarad med vad regionstyrelsen anfört.

Motionen "Underlag för att kunna begära konsekvensanalys och helhetssyn vid åtgärder som exploaterar de gröna näringarnas arealer" från Stora Tuna-Torsångs LRF-avdelning, beslutade stämman att den anses besvarad med vad regionstyrelsen anfört.