Naturvård måste bli mer lönsamt

LRF delar Skogsstyrelsens slutsats att det måste bli mer lönsamt för svenska skogsägare att värna den biologiska mångfalden. Därför hoppas vi att myndigheternas arbete med frivilligt formellt skydd ska komma igång.

Skogsstyrelsen gör vart fjärde år en fördjupad analys av miljömålet om levande skogar, den senaste publicerades den 30 september 2022. Denna analys visar att flera parametrar för att nå miljömålet ”levande skogar” inte uppnås, och Skogsstyrelsen föreslår därför att det måste bli mer lönsamt för skogsägaren att värna den biologiska mångfalden.

– Det är det här vi har påpekat hela tiden, nämligen att man måste göra det attraktivt att värna och utveckla den biologiska mångfalden. Skogsstyrelsen och andra myndigheter behöver jobba med oss skogsägare istället för emot, först då kan vi komma framåt, säger Paul Christensson, ordförande LRF Skogsägarna.

Denna bild stärks även av LRFs egna medlemsundersökningar.

Vår undersökning från förra året visar att 8 av 10 skogsägare ställer sig positiva till att själva ta initiativ till att värna och utveckla den biologiska mångfalden i skogen, om man visste att det byggde på markägarens frivilliga engagemang och ersättning utgick från staten. Det här visar vikten av att myndigheterna nu etablerar ett nytt arbetssätt. Säger Paul Christensson, LRF Skogsägarna.

Olika samhällsmål måste vägas mot varandra

Även om den biologiska mångfalden och skapandet av höga naturvärden är en viktig fråga för LRFs medlemmar så måste den vägas mot andra samhällsmål. Exempelvis ställer klimatomställningen krav att råvaror från skogen mer effektivt för att ersätta fossilt.

– Att sluta bruka skogen i Sverige är inte att ta ansvar. Den gröna kolatomen är avgörande för att vi ska nå Sveriges klimatmål. Det ställer krav på aktiva skogsägare även i framtiden, säger Paul Christensson och tillägger:

– Men med det sagt betyder det inte att allt kan bli bättre. Enskilda skogsägare arbetar hela tiden med skogs- och naturvård och gör både lagstadgat och frivilligt miljöarbete genom bland annat certifieringar i sina skogar. Men allt kan bli bättre och därför arbetar vi inom familjeskogsbruket med att förbättra skogsbrukets metoder, till exempel med skonsammare maskiner och utbildning för att minska körskador.

image07o3c.png