Ökad medlemsnytta när LRFs nya operativa organisation sjösätts

Ett kraftfullare påverkans- och kommunikationsarbete, en mer jämlik medlemsnytta över hela landet och förbättrad resurseffektivitet. Det och mycket mer ska LRFs nya operativa organisation åstadkomma.

LRF har många styrkor som ska värnas och utvecklas: högt anseende hos både politiker och allmänhet, många och allt mer nöjda medlemmar samt kunniga och engagerade förtroendevalda och medarbetare. Med det utvecklingsprogram som nu sjösätts säkras LRFs verksamhet och finanser för framtiden, samtidigt som förmågan att skapa hög medlemsnytta till både dagens och morgondagens medlemmar stärks. ​   

På förbundsstyrelsens uppdrag initierade LRFs VD Anna Karin Hatt projekt Diamant hösten 2020. Syftet var att framtidssäkra LRF, finansiellt och verksamhetsmässigt, och stärka den operativa organisationens förmåga att skapa hög medlemsnytta, till dagens och morgondagens medlemmar.  Våren 2021 inleddes arbetet med att kartlägga hur LRF fungerar, vad man använder tid och resurser till samt att definiera hur den framtida ekonomiska ramen för verksamheten kan se ut. Stora delar av LRFs organisation bidrog i arbetet och resultatet visade stora styrkor – men också tydlig förbättringspotential:     

 • LRF behöver få bättre kraft i opinions och påverkansarbetet, och ha möjlighet att prioritera och samordna sina insatser bättre inom näringspolitik och kommunikation för att på så sätt få större genomslag i de för medlemmarna viktigaste frågorna. 
       
 • Medlemsnyttan behöver bli jämlik över hela landet. Idag levererar LRF olika nivåer av medlemsnytta i olika delar av landet på grund av att förutsättningar och kapacitet varierar med den nuvarande utformningen av den operativa regionala verksamheten.    

 • LRF behöver lägga mer resurser på medlemsrekryteringen och på utvecklingen av medlemskapets innehåll.    

 • LRF behöver arbeta mer resurseffektivt. I analysen tydliggjordes en rad områden där arbetet kan effektiviseras och kostnaderna kan minskas.   

I februari tidigare i år presenterades ett program innehållande följande utvecklings- och åtgärdsområden: 

 • Den strategiska styrningen utvecklas och förenklas och blir en mer ändamålsenlig styrning som bidrar till långsiktighet och stabilitet, och utgör en ledstång för hela verksamheten.
       
 • Påverkansarbetet stärks och effektiviseras genom att bättre nyttja det faktum att organisationen finns i hela landet och i Bryssel. 
      
 • Kommunikationsarbetet stärks och effektiviseras för att säkerställa stort genomslag hos prioriterade målgrupper.    

 • Regionverksamheten stärks och effektiviseras så att den kan leverera hög och jämlik medlemsnytta i hela landet.  
     
 • Verksamheten för företagsutveckling minskas och preciseras för att på så sätt säkerställa att LRF inte lägger resurser på aktiviteter som andra gör lika bra - eller till och med bättre.     

 • Externt finansierad projektverksamhet minskas och preciseras. Endast de externfinansierade projekt som har tydlig koppling till LRFs beslutade strategiska prioriteringar ska bedrivas.    
 • Ett större fokus på försäljnings- och rekryteringsarbetet. En bred medlemsbas bedöms vara avgörande för förmågan att nå framgång och en ny modell för medlemsvärvning ska tas fram.   

 • En modell för under- och överavkastning implementeras och som trots variationer i det finansiella resultatet skapar ekonomisk stabilitet och optimerar resurser till verksamheten.    

 • Medlemskap i andra organisationer ses över. LRFs olika medlemskap ska spegla LRFs prioriteringar, därtill behöver rutiner som säkerställer att LRF med sina medlemskap inte ingår bindande överenskommelser, etableras.  
    
 • Stödfunktioner, lokaler och inköp ses över. Kostnaderna för stödfunktioner såsom administration, kontor och inköp ska minskas till förmån för den medlemsnära kärnverksamheten.   

Flera av programmets utvecklingsinsatser kunde börja implementeras direkt, medan det kvarstod ett utvecklingsarbete inom vissa verksamhetskritiska områden. Under våren drog därför ett detaljeringsarbete i gång med fokus på att både stärka och effektivisera påverkans- och kommunikationsarbetet samt den regionala verksamheten. Det är också inom dessa tre områden som de största förändringarna sker rent organisatoriskt.   

Dessa tre områdena är LRFs kärnuppdrag. Även om det redan idag görs bra arbete här finns potential att ännu bättre nyttja att LRF är en stark kraft som finns i hela landet, på riksplanet och i Bryssel. Det finns möjligheter att öka vår påverkanskraft och samtidigt arbeta smartare och mer resurseffektivt – till gagn för LRFs medlemmar. Bland annat införs ett Näringspolitiskt nav där organisationen gemensamt kommer arbeta fram näringspolitiska prioriteringar. Tätt kopplat till det kommer det nya Redaktionsrådet vara, som driver motsvarande process för kommunikationsarbetet. Prioriteringarna görs utifrån de beslut och ståndpunkter Riksförbundsstyrelsen och Riksförbundsstämman fattat. 

Dagens nio regioner blir fem operativa regionala områden - NORD, MITT, ÖST, VÄST och SYD. Erfarenheterna från när LRF tidigare skapat större operativa regioner i LRF Västra Sverige och Östergötland/Södermanland/Örebro, Sydost/Jönköping och Norrbotten/Västerbotten är större kraft i arbetet och bättre möjligheter att nyttja gemensamma resurser, vilket medlemmarna i de regionerna har gagnats av. De nya operativa regionala områdena arbetar för folkrörelsens 17 regionstyrelser, lokalavdelningar och kommungrupper på samma sätt som tidigare och det kommer även fortsatt vara viktigt att bejaka de regionala olikheterna och säkra möjligheten att driva sakfrågor som är specifika i en viss region. 

Med start den 7 juni har alla utvecklings- och åtgärdsområden utom tre börjat implementeras och den nya operativa organisationen träder i kraft. För utvecklingsområdena Minska och förtydliga omfattningen på företagsutveckling samt externfinansierade projekt och Framtida modell för medlemsvärvning återstår visst detaljeringsarbete som ska bli klart under hösten.

Detta är den största förändringen av LRFs operativa organisation på mer än tio år. Det har varit ett omfattande arbete som tagit mycket tid och kraft. Det är grunden i all sund verksamhet att med jämna mellanrum utvärdera strukturer och arbetssätt. LRFs utvecklingsförmåga är en viktig anledning till att organisationen lyckats hålla sig relevant, framgångsrik och resursstark i över 100 år.   

Fakta om Projekt Diamant 

Projekt Diamant är ett utvecklingsprojekt som syftar till att framtidssäkra LRF, finansiellt och verksamhetsmässigt, och stärka den operativa organisationens förmåga att skapa hög medlemsnytta, till både dagens och morgondagens medlemmar. Det är ett utvecklingsprogram som ska forma ett LRF som är framåtlutat, snabbfotat och en nyfiket lärande som organisation. För att möta de ekonomiska mål som LRFs riksförbundsstyrelse beslutat ska LEAB minska sina årliga kostnader med 60 miljoner kronor, från 610 till 550 miljoner kronor. Merparten sker genom en översyn av overheadkostnader, såsom lokaler och stora inköp men även bemanningen ses över. LEAB hade 254 tjänster innan projekt Diamant och drygt 240 tjänster i den nya organisationen. Drygt 20 personer berörs av den övertalighet eller det behov av kompetensväxling som uppstått som ett led i arbetet med projekt Diamant.