Regeringen bör lansera ett ”Gräspaket” i nästa CAP

LRF anser att regeringen bör satsa mer pengar i nationell medfinansiering av CAP, för att möjliggöra ett "Gräspaket" – med vallstöd, höjt kompensationsstöd och djurvälfärdsersättningar för betande djur.

I mitten av april skickade LRF ett brev till regeringen i syfte att framföra behovet av en miljöersättning för vallodling. Detta med anledning av EU-kommissionens synpunkter på Sveriges förslag till strategisk plan för jordbrukspolitiken 2023–2027. Skrivelsen undertecknades gemensamt med Ekologiska Lantbrukarna, Världsnaturfonden WWF och Naturskyddsföreningen.

I slutet av maj kompletterade LRF med ytterligare ett brev till Landsbygdsministern. Budskapet är att LRF anser att regeringen bör lansera ett ”Gräspaket” i nästa CAP – med vallstöd, höjt kompensationsstöd och djurvälfärdsersättningar för betande djur.

Enligt LRFs beräkningar är lantbrukare med grovfoderbaserad animalieproduktion – framför allt i slättbygd, men också i vissa stödområden för kompensationsstödet – de som kommer att se sina totala ersättningar från CAP minska mest när reformen av CAP träder i kraft nästa år.

En farhåga är att arealen vall kommer att minska och i förlängningen påverkar det också möjligheten för företagen att låta betesdjur beta naturbetesmarker. Idag finns ett vallstöd på 500 kronor per hektar som lantbrukare med mark utanför stödområdet för kompensationsstöd kan ta del av. Regeringen har beslutat att denna miljöersättning ska tas bort, något som LRF framfört kritik om under flera år.

Kompensationsstödet lämnas i områden där förutsättningarna för jordbruksproduktion är lite sämre, i skogs- och mellanbygd och i norra Sverige. LRF ser positivt på att regeringen avser höja ersättningsnivåerna, men anser att fler delar av ersättningen bör höjas än vad regeringen beslutat.

Djurvälfärdsersättningar för betande djur är en nyhet som LRF vill se i CAP. Den skulle omfatta nötkreatur (mjölk och kött), hästar och får och lämnas för betesdrift som går utöver lagkraven.

Brev till regeringen om vallstöd, 13 april 2022

Brev till regeringen om Gräspaketet 25 maj 2022