Regeringen tillsätter en skogspolitisk utredning

Skog med tall i närbild

Regeringen meddelade idag att de tillsätter en ny skogspolitisk utredning. Göran Örlander har fått uppdraget att leda utredningen som ska slutredovisas till regering den 31 augusti 2025.

- Vi tycker att det är bra att regeringen vill skapa goda förutsättningar för svenskt skogsbruk men regeringen tar inte tag i de för skogsbruket största problemen, artskyddet och ersättningsfrågan för skogsägare som fråntas rätten att bruka sin skog, säger Paul Christensson ordförande för LRF Skogsägarna. 

Utredningen ska bland annat ta ställning till om dagens tillsynssystem med avverkningsanmälningar ska ersättas med något annat, exempelvis egenkontroller. Paul Christensson menar att LRF Skogsägarna i grunden är positiva till tillsynssystemet med avverkningsanmälningar som det var tänkt att fungera. Dagens problem med avverkningsanmälningar och den administrativa bördan som Skogsstyrelsen vittnat om bygger till stor del på utvecklingen i hanteringen av artskyddet. Att ersätta avverkningsanmälningar med systemtillsyn och egenkontroller riskerar att lägga ett oproportionerligt ansvar på skogsägaren.

Den senaste tiden har det stiftats flertalet lagar inom EU som berör skogen och skogsbruket. Utredningen har som uppdrag att se över hur Sverige ska implementera denna lagstiftning och samtidigt säkerställa ett fortsatt lönsamt och konkurrenskraftigt skogsbruk.

LRF Skogsägarna välkomnar att utredaren ska se över miljöbalkens kunskapskrav och bevisbördsregel vid skogsbruksåtgärder. Dagens hantering står i konflikt med grundlagens skydd för pågående markanvändning. 

- Problemen med uppföljningsbarhet, relevans och möjlighet att uppnå målen inom det svenska miljömålssystemet är något som vi på LRF Skogsägarna längre har påtalat, säger Paul Christensson.

Att regeringen nu ger i uppdrag till utredaren att se över miljömålen och lämna förslag på uppdaterade preciseringar till miljömål kopplat till skogen är något LRF välkomnar.

LRF Skogsägarna kommer med stort intresse bevaka utredningen så att våra medlemmars intressen beaktas. LRF Skogsägarna förväntar sig också att den aviserade artskyddsutredningen tillsätts inom kort.  

Läs utredningsdirektivet här.