Så gick det för Mälardalens motioner på riksförbundsstämman

LRF Mälardalen hade i år två motioner till riksförbundsstämman som ägde rum 31 maj - 1 juni. Den ena handlade om att samhället behöver ge livsmedelsproduktionen prioritet framför andra samhällsintressen, vilket också ligger i linje med den beslutade livsmedelsstrategin, och den andra handlade om ge LRF Ungdomen rösträtt på riksförbundsstämman. Hur gick det för de motionerna på stämman?

Mälardalens första motion var initierad av Vittinge LRF och handlade om att samhället behöver ge livsmedelsproduktionen prioritet framför andra samhällsintressen, vilket också ligger i linje med den beslutade livsmedelsstrategin. Flera andra regioner hade skrivit liknande motioner och det blev en bra diskussion som underströk vikten av att initiera ytterligare politiska beslut som förstärker livsmedelsstrategin och att arbeta för att uppdatera mål och handlingsplaner för den nationella livsmedelsstrategin - en livsmedelsstrategi 2.0. Stämman beslutade att bifalla LRF Mälardalens motions intentioner och uppdrog åt riksförbundsstyrelsen att i den pågående förstärkningen av försvarsmakten och civilförsvaret säkerställa att en ökad inhemsk livsmedelsproduktion är ett prioriterat område.

- Den här motionen ligger helt rätt i tiden. Svenskt lantbruk och livsmedelsproduktion står högt på agendan i samhällsdebatten och här har LRF gjort skillnad. Vi har nu ett stort arbete framför oss med att utveckla detta och ta initiativ för att säkerställa att våra beslutsfattare har insikt i de viktiga delarna som berör svensk livsmedelsproduktion, säger LRF Mälardalens vice ordförande Tomas Olsson.

Tomas Olsson

LRF Mälardalens andra motion ledde till en hel del diskussioner. Den handlade om att ge LRF Ungdomen rösträtt på riksförbundsstämman och var initierad av Vårdinge-Järna-Hölö-Mörkö LRF. LRF Ungdomens riksstyrelse har idag rätt att vara representerade med tre personer som har yttrande- och förslagsrätt på stämman, men de får inte rösta. Diskussionen kom bland annat att handla om risken att antal unga fullmäktige från regionerna skulle minska om man gav deltagarna från Ungdomens riksstyrelse rösträtt, men också om att LRF Ungdomen behöver involveras närmare i hela LRFs verksamhet och att det finns ett ansvar hos regionernas valberedningar att även föreslå unga som fullmäktige till riksförbundsstämman. Stämman beslutade att avslå LRF Mälardalens motion. Förbundsordförande Palle Borgström bjöd dock in LRF Ungdomens riksstyrelse till en dialog om hur man kan öka Ungdomens inflytande i LRF.

- Jag begriper fortfarande inte varför man inte vill ge LRF Ungdomen rösträtt, men utslaget av voteringen var ganska tydligt. Vi är nog inte mogna för Ungdomen än, menar Per Pettersson, ordförande för LRF Mälardalen.

Per Pettersson

 

Läs också en intervju med Lars Andersson, en av Mälardalens elva fullmäktige.

 

Lars Andersson