"Skogens naturvärde måste få ekonomiskt värde"

LRF Västerbottens motion om att skogens naturvärden också måste få ett ekonomiskt värde gick hem på riksförbundsstämman i Sänga-Säby.

Motionen kom ursprungligen från Röbäck-Skravelsjö LRF-avdelning. Den beskrev hur Trafikverket i samband med att de skulle miljökompensera för sina intrång i värdefull natur i Röbäck ville köpa en del av byns skog. När värderingen av skogen kom blev besvikelsen stor. Eftersom skogen är klassad som nyckelbiotop slår man fast att värdet egentligen är noll kronor då den inte kan avverkas.
– Det här är en riktig ”falla mellan stolarna-grej”. Tänk er att staten kommer och måste fram över skogen i ett samhällsintresse och ska lösa in den och så bedöms marknadsvärdet till noll. Det finns ju inget virkesvärde, bara naturvärde. Därför är den här motionen jätteviktig, underströk Stefan Lindgren, på riksförbundsstämman.

Ökad frivillighet
Stämman delade beskrivningen av situationen. Risken är i dag stor att den som bidragit till att höga naturvärden utvecklats riskerar att få sämre betalt för sin mark i samband med intrångsersättningar, trots att det just är dessa naturvärden staten efterfrågar. Stämman höll med om styrelsens skrivning att  LRF  bör arbeta för både ökad frivillighet vid formellt skydd och att naturvärden ska vara en tillgång i certifieringen. Tills vidare bör LRF även arbeta för att ingen skog nedvärderas på grund av naturvärden i samband med intrång. LRF Västerbottens båda yrkanden bifölls.