Stort område kan påverkas om dammar rivs ut

Vattenkraften i Sverige ska moderniseras enligt den nationella planen, NAP. NAP är ett resultat av den nya lagstiftningen som infördes genom propositionen Vattenmiljö och vattenkraft. Den som bedriver en tillståndspliktig verksamhet för produktion av vattenkraftsel ska se till att verksamheten har moderna miljövillkor. Den nya regeringen kommunicerar i Tidöavtalet att man vill pausa arbetet för att säkerställa att man inte förlorar elektricitetsproduktion, men i Södermanland rullar arbetet på ändå då inget beslut tagits om paus.

Nedre delen av Nyköpingsån tillhör de första anläggningarna som ska prövas i Sverige. Länsstyrelsen har nyligen släppt sitt förslag gällande åtgärder i Nyköpingsån område 1. Förslaget berör fem olika dammar som reglerar vattensystemet och flera kraftverk som producerar fossilfri el.

Dämmet i Kristineholm håller tillbaka vattnet i sjön Långhalsen. Såhär i november uppskattas nivåskillnaden vara cirka två meter.

Länsstyrelsen nämner i sin analys att man ser positivt på utrivning, men man kräver minst möjlighet till uppströms/nedströmspassage. Miljökonsultföretaget Fiskevårdsteknik, som också säljer lösningar för miljöanpassning av vattendrag, skriver i en rapport från 2014: ”En utrivning av Kristineholms regleringsdamm bedöms ur naturvårdssynpunkt vara den enskilt viktigaste åtgärden i nedre Nyköpingsån. Rivningen skulle innebära att vandringshindret för all framtid röjs undan och ersätts med en underhållsfri fiskväg av allra bästa sort”. Länsstyrelsen skriver att de delar Fiskevårdstekniks uppfattning om utrivning – trots att de inte hållit något samråd med markägare eller gjort någon konsekvensanalys av vad en rivning innebär för markägare uppströms. Kristineholm ligger inom riksintresset Nyköpingsåns dalgång.

Oro bland medlemmarna

LRF Södermanland har arbetat med ett svar på länsstyrelsens analys och förslag på miljöanpassningar av vattenkraften i Nyköpingsån.

- Jag är överraskad länsstyrelsens analys och även om det inte finns konkreta förslag så behöver jag inte läsa mellan raderna för att förstå vad som syftas, säger regionordförande Johan Lagerholm.

- Exempelvis så anges att kraftverken vid Fors och Harg är så små anläggningar att en minskning av produktionen inte bör anses ha någon större betydelse för den nationella tillgången till vattenkraftsel. Samtidigt bedriver Energimyndigheten en kampanj att varje kilowattimme räknas. För dämmet vid Kristineholm föreslås det mer eller mindre en utrivning innan konsekvenserna har utretts av länsstyrelsen. Våra medlemmar boende vid Långhalsen känner en stor oro för konsekvenserna av en utriven damm, fortsätter han.

Sjöytan riskerar att sänkas med närmare två meter

En subjektiv bedömning som en medlem gjort nyligen uppskattar att sjöytan riskerar att sänkas med närmare två meter. Långhalsen är en stor sjö och förändringar av vattenytan påverkar många olika intressen, men även den personliga relationen till sjön.

Konsekvensen förefaller bli att vattenytan minskar och landytan ökar. Samtidigt som vi har en stor diskussion att återväta våtmarker och skapa mer vattenspegel i landskapet. Med de händelser vi har i vår omvärld behövs ett helikopterperspektiv i denna typ av arbete. Alla intressen behöver belysas i arbetet med NAP, säger Johan.

Hur tänker du kring länsstyrelsens förslag gällande vattenkraften?

- Jag tänker att den beaktar endast miljönyttan för fisk och att den missar exempelvis produktionsnytta och klimatnytta med fossilfri elproduktion. Man kan inte jobba med enstaka intressen i stuprör, man måste se helheten.

Vad händer om det blir skyfall eller torka vid utrivning?

- En minskad möjlighet att behålla vattnet i landskapet, det vill säga mindre kontroll över vattnet vid extremväder som störtregn eller torka.

Hur tänker du kring att man ska riva ut vattenkraft och samtidigt öka elbehovet i samhället?

- I analysen har man bara beaktat nyttan för fisken. Inte granskat behovet av elkraft utan nöjt sig med att konstatera att inget av vattenkraftverken har nationell betydelse. Det är beklagligt. Just nu kör länsstyrelsen en kampanj ihop med Energimyndigheten om att ”varje kilowattimme räknas”, man undrar ju hur det hänger ihop med att man vill riva ut eller minska kapaciteten på vattenkraftverken.