Svensk Mjölk går in som ny delägare i Tillväxtbolaget

Svensk Mjölk blir ny delägare i Tillväxtbolaget för Sveriges lantbrukare och kommer som plattformens femte finansiär att bidra till att ytterligare intensifiera arbetet för tillväxt och ökad konkurrenskraft inom svenskt lantbruk i en mycket utmanande tid.

Mejeriägda Svensk Mjölk går in som Tillväxtbolagets femte delägare och finansiär, vilket kommer att underlätta för fler lantbruksföretag att göra investeringar med syftet att stärka konkurrenskraften inom svensk mjölk- och animalieproduktion och växtodling.

– Vi är mycket glada över att få med oss Svensk Mjölk som delägare i Tillväxtbolaget, något som kompletterar kunskapsbasen inom vår ägarkrets och hjälper oss att sätta extra fokus på svensk mjölkproduktion. Det händer mycket spännande inom mjölknäringen nu och vi ser ett ökat antal låntagare från just mjölkbranschen, där de topplån som Tillväxtbolaget erbjuder som komplement till övrig finansiering kan vara helt avgörande för att kunna genomföra investeringarna, säger Helena Silvander, vd på Tillväxtbolaget.

Svensk Mjölk, som ägs av Norrmejerier, Arla Foods, Falköpings Mejeri, Skånemejerier ek för och Gäsene Mejeri är mejeriernas branschorganisation och har som ändamål att driva projekt som stärker konkurrenskraften i svensk mjölkproduktion.

– Svenskt lantbruk står inför historiskt stora utmaningar och Tillväxtbolagets verksamhet är viktigare än någonsin. Det finns en stor potential inom svensk mjölkproduktion och vi ser att de investeringar som görs i till exempel nya stallar, robotar och förnybar energi kan öka lönsamheten, bidra till bättre hållbarhet och utveckla såväl djuromsorgen som arbetsmiljön. Många mjölkproducenter står också inför generations- och ägarskiften som kräver kapital. Här fyller Tillväxtbolagets toppfinansiering och kompetens en mycket viktig funktion, säger Jonas Carlgren, ordförande för Svensk Mjölk.

Tillväxtbolaget, som ägs av Lantmännen, LRF, HKScan och Växa Sverige, bistår med kapital för tillväxt och bidrar till att stärka konkurrenskraften inom svenskt lantbruk, genom att erbjuda toppfinansiering för lantbruksföretag som behöver göra större investeringar. Tillväxtbolaget har sedan starten 2018 möjliggjort investeringar om nästan en miljard kronor genom utlåning på 115 miljoner kronor. Runt 50 företag har hittills beviljats lån för hållbara och tillväxtorienterade investeringar i sina verksamheter. Cirka 60 procent av projekten kommer idag från mjölkbranschen och det går mot en ökande trend.

– Tillgång till finansiering av utvecklingen av svenskt lantbruk är en nyckelfråga för att vi ska kunna stärka och öka livsmedelsproduktionen. Särskilt i en tid av finansiell oro med stigande produktionskostnader för lantbruket har en branschkunnig aktör som Tillväxtbolaget en mycket viktig roll att spela i det finansiella ekosystemet runt lantbruket. Att Tillväxtbolaget genom förstärkningen av ägarbilden nu får tillgång till mer kapital att låna ut till lantbrukare som vill och kan investera är bra och välkommet. Det kommer att bidra till ökade investeringar i lantbrukssektorn och därmed en stärkt livsmedelsproduktion i Sverige, säger Anna Karin Hatt, vd och koncernchef för LRF.

– De investeringar som Tillväxtbolaget skapar förutsättningar för är av yttersta vikt för en hållbar utveckling av det svenska lantbruket. Den samlade kompetensen inom Tillväxtbolaget gör det möjligt att stötta yngre lantbrukare vid bland annat generationsskifte på gården och bidrar därmed till att säkra den svenska självförsörjningsgraden över tid. Svensk Mjölk är en viktig aktör inom de gröna näringarna och vi välkomnar den kompetens och kapital som deras engagemang i Tillväxtbolaget tillför, säger Lars Appelqvist, vd HKScan Sverige.

– Det är väldigt positivt att Svensk Mjölk nu blir delägare i Tillväxtbolaget. Det innebär att hela branschen gemensamt visar att vi tror på svensk livsmedelsproduktion och att vi vill se ökade satsningar på gårdarna. Det är också en signal till bankerna som huvudfinansiärer att branschen står bakom investeringar i lantbruket, säger Magnus Carlman, Växa Sveriges styrelseordförande.

Det stora antalet förfrågningar som kommer in till Tillväxtbolaget visar på en fortsatt stor investeringsvilja hos svenska lantbrukare och inom primärproduktionen, vilket stödjer den svenska livsmedelsstrategin och bidrar till att öka Sveriges självförsörjningsgrad.

– Det är mycket positivt att vi med Svensk Mjölk som delägare nu får in ytterligare engagemang, kunskap och kapital i Tillväxtbolaget, något som kommer att bidra till ett livskraftigt lantbruk och en ökad tillväxt inom svensk livsmedelsproduktion. Det är av yttersta vikt att satsa på tillväxtinvesteringar på gårdarna för att trygga den svenska livsmedelsförsörjningen och realisera livsmedelsstrategin, säger Per Arfvidsson, vice vd på Lantmännen.

Tillväxtbolagets nya ägarstruktur fastslogs den 31 mars 2022, där Lantmännen, LRF och Svensk Mjölk har lika andelar av bolaget och äger tillsammans cirka 70 procent. Övrig andel innehas till lika delar av HKScan och Växa Sverige.

Läs mer om Tillväxtbolaget här.