Svenskt lantbruks bästa tid ligger framför oss

LRFs VD Anna Karin Hatt stämmotalar på riksförbundsstämman 2023
- Relativt sett kommer vi här i norr ha bättre förutsättningar att producera den hållbara mat, den hållbara energi och den hållbara råvara som världen behöver. Vi vet att Sveriges lantbrukare skulle kunna göra det.

Stämmotal av LRFs VD och koncernchef Anna Karin Hatt.

Den gröna näringen är något särskilt.

Vi lever med den – varje timme, varje dag, varje månad, året om.
Vi lever med de välbekanta ljuden från den.

Av ladugården som vaknar till liv i gryningen. Av djuren som låter oss förstå att morgongivan inte kan komma snabbt nog. Av suset från trädtopparna, när vi gallrar vår skog eller plockar våra bär. Samma skog som vi brukar och följer – från plantering till avverkning, generation efter generation.

Vi lever med de klassiska ljuden av maskiner som startas upp – redo att så, rensa, tröska, skörda. Och vi lever med de nyare ljuden – från mjölkrobotar, drönare, digitala bevattningssystem. Ljud av möjligheter. Av framtidstro.

Det finns de som tror att lantbruk är en tillbakablickande bransch. Men det svenska lantbruket är inte någon nostalgisk näring.

Visst, vi tar vara på kunskapen och historien. Men vi ser också möjligheterna.
Och vi vet att ingenting kommer av sig självt. Att framgång kräver handlingskraft. Och modiga företagare. Och att de företagarna behöver en stark organisation som jobbar för att förbättra deras villkor.

Den organisationen är LRF.

Idag samlas stämman, LRFs högsta beslutande organ. På klassisk mark, representerade av er – företrädarna för en av Sveriges viktigaste näringar;
Förtroendevalda i våra regioner. Organisations- och intressemedlemmar. Riksförbundsstyrelsen. LRF Ungdomen. Tjänstepersoner.

När jag känner på stämningen här i Södra-salen, känner jag tre saker: Kraft. Gemenskap. Engagemang. Det som är LRF.

Många år är speciella, men inget enskilt år i modern tid har varit så utmanande, och så framgångsrikt!, för LRF som 2022.

Rysslands oförsvarbara attack på Ukraina har skakat om en hel värld.
Också vårt svenska lantbruk.

När kriget bröt ut, den 24 februari förra året, var vi i LRF snabbt på banan. Och vi tog den roll som många förväntade av oss: som den samlande kraften för alla företagare och alla branscher i den gröna näringen.

Vi samlade bilden, vi beskrev läget, och vi beskrev vad som krävdes för att svensk livsmedelsproduktion och produktionen i våra näringar överlag skulle kunna fortsätta fungera. Att LRF har kompetensen, resurserna och kan kraftsamla när det verkligen behövs, ska vi vara väldigt stolta över.

För 2022 har vi nått och lagt grunden för flera stora näringspolitiska framgångar;

Det extraordinära krisstödet till jordbruket på 3,2 miljarder.

LRFs reformagenda.

LRFs energipaket.

Stärkt ägande- och brukanderätt i skogen.

Bara för att nämna några.

Näringspolitiska framgångar som vi har nått genom hårt arbete – regionalt, på riks och hela vägen till Bryssel.

Samtidigt genomförde vi förra året den största utvecklingen av vår operativa organisation på många år. Endel säger att det är den största på 10 år, endel på 20 år, några säger till och med att det är den största samlade utvecklingen på 30 år.

Efter projekt Diamant har vi sjösatt en ny operativ modell, med ett mycket tätare samarbete mellan riks och våra regioner, med ett mer sammanhållet, gemensamt arbetssätt med det näringspolitiska navet och ett nytt redaktionsråd. Vi har tydligt stärkt LRFs operativa förmåga.

2022 blev också ett år när ögonen öppnades hos många.
Sårbarheterna i livsmedelsproduktionen, vår betydelse för Sveriges säkerhet, blev allt tydligare för fler utanför vår näring.  

Idag förstår fler att Sverige behöver ett robustare, mer hållbart jord- och skogsbruk.
2022 var ett tufft år för våra medlemmar och för oss i LRF, men 2022 är också ett verksamhetsår att vara mycket stolta över.

Och på tal om stolt;
När vi stängde bokslutet för 2022 kunde vi konstatera att LRF, trots stora kriser, omfattande kostnadsökningar och utmanande finansiella omständigheter, står stadigt i en turbulent tid.

Det gäller verksamheten i vår ideella förening, i vår operativa företagar- och intresseorganisation och i våra dotterbolag.

LRF-koncernens ekonomiska resultat påverkades starkt av två saker; ett negativt resultat i vår finansförvaltning, och stora extraordinära kostnader på grund av ökade pensionsavsättningar.

På koncernnivå landar vi på ett negativt resultat om -665 Mkr, efter skatt. Vilket kan jämföras med 2021, när vi gjorde ett positivt resultat om hela 908 Mkr. En skillnad på svindlande 1,6 miljarder!

Jag återkommer till vad som ligger bakom det strax. Men först, LRFs intäkter.

Ni som har varit med ett tag vet att LRFs finansieringsmodell består av fyra delar;

Av medlemsintäkter från våra företagar-, person-, organisations- och intressemedlemmar.

Av avkastning från våra finansiella placeringar.

Av avkastning från vår affärsverksamhet.

Och av olika verksamhetsintäkter - projekt, deltagaravgifter, lokaluthyrning.

Alla intäktsströmmar är lika viktiga.

Tittar vi på våra medlemsintäkter minskade de med 5 mnkr, till 212 Mkr, vilket speglar att medlemstalet förra året minskade med ca 6.000 personer, till drygt 128.000 medlemmar. Delvis hänger det samman med att vi har avvecklat den baslivförsäkring som tidigare ingick i medlemskapet, och som kostade oss 20 Mkr per år.

Men; det allmänna ekonomiska läget har också påverkat våra medlemsintäkter. För när företagarna har det tufft då ser man över alla sina kostnader, även medlemsavgifterna. Vilket har lett till att några 2022 har valt att avsluta sitt medlemskap. Våra medlemsintäkter är en viktig intäktskälla för oss i LRF - som vi här inne framåt tillsammans behöver bidra till att öka.

Den andra intäktskällan är avkastning på LRFs finansiella tillgångar.

2022 landade avkastningen på vårt finansiella kapital på -2,3 procent. Det innebär att vi de senaste 10 åren har lyckats skapa en avkastning om i genomsnitt 10 procent, per år. Men, liksom många andra landar vi 2022 i en negativ avkastning. Men även om det resultatet är just negativt så vill jag påstå att vi 2022 ändå gör ett av våra absolut bästa år någonsin. För jämfört med vårt jämförelseindex, som landade på -6,6%, har vi lyckats skydda vårt kapital långt bättre än andra delar av marknaden. En stor eloge till våra förvaltare som har jobbat hårt för att åstadkomma det!

Men, LRFs finansiella kapital påverkas också av att vi förra året behövde göra en stor uppskrivning av den pensionsskuld vi har till tidigare och nuvarande medarbetare, eftersom vi förvaltar endel av medarbetarnas pensioner i egen regi. Med skatter påverkar den uppskrivningen vårt finansiella resultat med 230 Mkr - en uppskrivning som vi inte kan påverka, utan något vi är skyldiga att göra - för att säkra medarbetarnas pensioner, på basis av de beräkningar som PRI-nämnden gör.

LRFs tredje intäktskälla är finansiell avkastning från vår affärsverksamhet och våra dotterbolag – LRF Samköp, Sånga Säby, Sigill Kvalitetssystem och LRF Media, och det numera avyttrade Macklean. Tillsammans redovisade våra fem dotterbolag 2022 ett negativt resultat om -22 Mkr.

Kikar vi bolag för bolag gör LRF Samköp ännu ett starkt år och ett resultat på 27 Mkr. Under flera år har Samköp tydligt fokuserat på LRFs medlemmar som sina absolut viktigaste kunder, och jobbar stenhårt för att skapa så bra avtal som möjligt. När de avtalen blir förmånligare, och fler väljer att handla på dem, då ökar volymerna och Samköp kan förhandla fram ännu bättre avtal vilket leder till ännu bättre affärer hos kunderna och en ännu bättre affär för Samköp. En fantastisk affärsidé – och en klassisk win-win-win.

Sånga Säby, där vi är idag, drabbades oerhört hårt under pandemin, och sommaren 2020 fick Sånga stänga hela sin konferensverksamhet. Men vi trodde på Sånga och satsade framåt, och hösten 2021 öppnade Sånga med ett nytt koncept som fått väldigt fint mottagande av marknaden. Men eftersom 2022 började med fortsatta mötesrestriktioner på grund av pandemin landar årets resultat ändå på -8 Mkr. Idag har Sånga fler bokningar och högre intäkter än före pandemin.

Sigill Kvalitetssystem har i många år varit lite som en klocka som tickat och gått. 2022 landar man liksom många år tidigare på ett resultat om ca 1 Mkr, vilket i procent räknat är riktigt bra.

Men, om vi länge känt igen Sigills erbjudande så har 2022 kännetecknats av desto mer utveckling. Eller snarare; förberedelse för utveckling. För under året har Sigill jobbat fram en stark plan för en strategisk förflyttning av bolaget, för att skapa större värde för odlaren och bonden, och nu i vår har Sigill påbörjat den utvecklingsresan. En nästan helt analog certifieringsprocess ska bli mer digital. Sigills position som bondens bästa vän kommer bli ännu tydligare. Som ägare kommer vi de närmaste åren göra en mycket medveten investering i Sigill, för att bygga långsiktig lönsamhet, men framför allt; för att säkra att Sigill kan bidra till ännu större värde på gårdsnivå.

Vårt eget mediehus, LRF Media, har fortsatt sin transformationsresa genom att utveckla nya lönsamma affärer, möta läsarnas och annonsörernas allt mer digitala beteenden, och vårda och utveckla sina kärnprodukter.

Jämfört med mediemarknaden i övrigt har LRF Media hittills lyckats väl med att hålla i sina prenumerations- och annonsintäkter, men utvecklingen i mediebranschen är tuff med ökande kostnader för distribution, papper och tryck. Trots det går den löpande verksamheten med plus och landar på ett resultat om 9,5 MKr. Men, liksom på koncernnivå påverkas LRF Media av den stora uppskrivningen av pensionsskulden. Vilket förklarar varför bolaget på sista raden landar på ett negativt resultat om -39 MKr.

Sist men inte minst Macklean;

När vi sågs vid stämman förra året frågade ni hur vi i LRF såg på framtiden för Macklean, och jag sa att jag trodde att jag skulle få anledning att återkomma till det. Idag gör jag det.

För efter elva år i LRFs familj bestämde vi oss förra året för att sälja Macklean till ett annat konsultbolag. Efter en grundlig analys drog vi nämligen slutsatsen att Macklean – med fina tjänster som är viktiga för många företag i vår näring – sannolikt skulle kunna utvecklas bättre med en annan, industriellt mer lämplig, ägare än LRF. Vi fann Vergenta och sålde Macklean till dem, och deras första tid tillsammans har startat bra. Sista året hos oss gjorde Macklean ett negativt resultat om -2 Mkr.

Sammantaget; 2022 var ett utmanande år för LRFs affärskoncern, framför allt för några av våra dotterbolag. Men tack vare LRFs finansiella stabilitet, och att vi har flera starka år bakom oss, kan vi hantera också ett resultatmässigt svagare år – som 2022 – utan att det påverkar våra möjligheter att fortsätta leverera en omfattande verksamhet och stor nytta till våra medlemmar.

Summerar vi 2022 påminns vi om hur viktigt det är att vi i LRF har ett stort finansiellt kapital, och en stabil och långsiktig finansieringsmodell som säkrar att vi kan bedriva ett omfattande, oberoende och uthålligt arbete för våra medlemmar och svenskt lantbruk. Också i utmanande tider. 

Men det stannar inte där. För vi i LRF har fler starka ”kapital”, som vi verkligen ska ta vara på;

Vi har ett högt anseendekapital med högt förtroende för ”den svenska bonden”, och för organisationen LRF bland politiskt förtroendevalda.  

Vi har ett stort medlemskapital, med 128 000 företagar- och personmedlemmar och ett stort antal organisations- och intressemedlemmar.

Vi har ett stort kapital av er förtroendevalda, i huvudsak självägande lantbrukare som investerar värdefull tid och starkt engagemang i att bära folkrörelsedelen av LRF, och förkroppsliga bonden i viktiga delar av vårt regionala, nationella och internationella påverkansarbete.

Och vi har ett allt starkare operativt kapital, med en kraftfull och kompetent operativ organisation med många medarbetare med omfattande och breda expertkunskaper.

Till de här starka ”kapitalen” kan vi nu lägga ett nytt, som vi behöver ta väl vara på:

Ett växande nyfikenhets- och relevanskapital.

För om vi tar tempen på samhället så är det alldeles uppenbart: i många år har LRF jobbat lite i motvind. Tidvis har det varit rätt svårt att komma till och få gehör för våra förslag.

Men nu möter vi äntligen ett nytt och växande intresse - från beslutsfattare, från allmänheten och från samhället i stort.

Den växande nyfikenheten är vår stora möjlighet. Nu behöver vi göra allt vi kan för att ta vara på och möta den.

Och vet ni vad? Det är vi väl riggade för!

För om vi nyttjar kraften i våra medlemmar, i er förtroendevalda, i vår operativa organisation, i vårt höga anseende, med vårt finansiella kapital som bas, då kan LRF bli en ännu starkare aktör, och göra ännu större nytta för våra medlemmar.

Och det behövs. För förhoppningsvis ligger svenskt lantbruks bästa tid framför oss.

För varje minut ökar världens befolkning.

För varje år blir det mer uppenbart att klimatförändringarna gör det svårare att producera i delar av världen – inte minst runt ekvatorn – där man länge producerat så mycket av världens mat.

Relativt sett kommer vi här i norr ha bättre förutsättningar att producera den hållbara mat, den hållbara energi och den hållbara råvara som världen behöver.

Vi vet att Sveriges lantbrukare skulle kunna göra det. Att vi skulle kunna öka vår produktion, inte minst vår livsmedelsproduktion, så att den skulle kunna räcka till långt fler än de tio miljoner som bor i vårt eget land.

Marken har vi.

Kunnandet har vi.

Viljan har vi.

Med bättre villkor, och starkare lönsamhet, kan vi också göra det.

Stämmovänner,

Den gröna näring vi företräder kan bli en framtidsbransch. Vår uppgift är att göra det möjligt.

Liksom ljudet av traktorn mullrar över nejden när bonden drar i gång på morgonen, behöver vi se till så att fler hör kraften av vår rörelse, när LRF mullrar i gång - för att företagarna i det gröna näringslivet ska få bättre förutsättningar att förverkliga sina drömmar och växa sin produktion!

Tack för att ni har lyssnat på mig.

Nu ser jag fram emot att lyssna på er, och stämmans debatt!

Hela talet kan ses och höras i efterhand här