Tre snabba om Tretåig hackspett

Tretåig hackspett slitter på en björk, det är vinter.
Tretåig hackspett. Fotograf: Jonas Adner

Allt fler skogsägare får sina avverkningsanmälningar avslagna på grund av den Tretåiga hackspetten. Risken är stor att förlusterna för samhället och jordbruket blir större än de ekologiska vinsterna.

Idag äger de allra flesta jordbruksföretagen i norra Sverige skog, och betraktar skogsbruket som en viktig del i sina verksamheter. Förutom att skogen ger regelbundna intäkter så är den också säkerheten när man skall gå till banken för att låna pengar för nya investeringar, eller vid generationsväxlingar.

Vi kan nu konstatera att det finns ett stort antal avverkningsanmälningar som riskerar att stoppas på grund av observationer, eller spår, av Tretåig hackspett. Den Tretåiga hackspetten är idag rödlistad och är klassad som "Nära hotad". Den finns i huvudsak i norra Sveriges inland och är något mer ovanlig vid kusten, och har sin med huvudsakliga förekomst i i äldre grandominerad skog.

Rangordning för rödlistade arter i Sverige

  • Livskraftig (LC)
  • Nära hotad (NT)
  • Sårbar (VU)
  • Starkt hotad (EN)
  • Akut hotad (CR)
  • Nationellt utdöd (RE)
  • Kunskapsbrist (DD)
  • Utdöd (EX)

Det är givetvis viktigt att värna om biologisk mångfald, men som med allt annat måste åtgärder vara proportionerliga. Stoppen av avverkningsanmälningarna, som sker till förmån för hackspetten, ställer till stora problem både på lång och kort sikt för Sveriges livsmedelsproduktion.

När bönder inte länge får avverka sin skog försvinner finansieringskällan för framtida investeringar. Därtill blir skogsfastighetens värde i sin helhet ifrågasatt, då den värderas utifrån möjlighet till framtida ekonomiska uttag. Statliga ersättningar utgår dessutom mycket sällan, och i regel bara om bonden själv inleder en rättslig process och stämmer staten.