Vargen - en stor anledning till avveckling av fårhållning i Södermanland

LRF och Södermanlands Läns Fåravelsförening bjöd en vacker höstdag ut personal från Länsstyrelsen för att samtala om utmaningar med den ökande vargstammen i länet.

Johan Lagerholm, regionordförande för LRF Södermanland, inledde dagen med att berätta om djurägares oro inför framtiden. Betesdjuren är de viktigaste nycklarna för att värna de biologiskt värdefulla naturbetesmarkerna och djurhållningen behövs för att behålla eller utveckla livsmedelsproduktionen i det brutna landskap som Södermanland är. 

På Ragnhild och Sören Larssons gård i Österåker

Karin Ericsson och Eva Henriksson från Södermanlands Läns Fåravelsförening vidimerade att antalet får minskar i landet och att man upplever en avveckling i stället för utveckling av fårhållning i Södermanland. Vargen är en stor anledning till detta. Många fårägare orkar inte med oron att få angrepp på sina djur och känner stor press varje dag när de ska se till djuren i hagarna.

Träffen hölls på Ragnhild och Sören Larssons gård i Österåker. De håller en ansenlig areal mark betad med sina får både på egen och grannfastighetens mark. Det blir många djurgrupper och långa avstånd. De beskriver oron med varg och att det skulle vara omöjligt att stängsla allt med rovdjursavvisande stängsel eller att stalla in djuren vid angrepp. Under betessäsongen är det normalt sju till åtta djurgrupper som inte får blandas. 

Lugnande besked från Länsstyrelsen

Under träffen blev det bra diskussioner om stängsel och lugnande besked från Länsstyrelsen som förstår problematiken - inte minst för vallar och tillfälliga beten. Om man bara skulle ha två trådar är tipset att vara noga med den undre tråden. Den är viktigast för att vargen inte ska krypa under. Dra gärna även en tredje och se till att ha bra ström. Skulle det bli angrepp hjälper Länsstyrelsen till med lapptyg och akutfårnät under de första veckorna.

RAS ska ses som en möjlighet för beten man särskilt vill säkra.

- Länsstyrelsen ställer gärna upp med rådgivning och tips. Gå gärna samman några stycken så resonerar vi om förutsättningar utifrån ett verkligt exempel, säger Staffan Claesson som är besiktningsperson på Länsstyrelsen.

Elin Beckman, styrelseledamot i LRF Södermanland, resonerade även om problematiken med nötdjur som kan angripas och även skrämmas av varg med stora problem som följd. Om angrepp eller störningar uppstår i djurbesättningar kan det vara aktuellt med skyddsjakt. Länsstyrelsen är då måna om att fatta snabba och rättssäkra beslut så att jakten har goda förutsättningar att fullföljas.

Läs §28

Markus Södling, vilthandläggare på Länsstyrelsen i Södermanlands län, betonar även möjligheten med att nyttja §28. Djurägare rekommenderas att läsa den noga. Kom ihåg att det är till Länsstyrelsen man anmäler, inte som förut till polisen. LRF har bra information om §28 här https://www.lrf.se/politikochpaverkan/jakt-och-vilt/jaktforordningen-28---skyddsjakt/ och via den sidan hittar man också en länk till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, där det framgår vad man ska kunna redovisa.

Nationellt är rovdjursförvaltningen under revidering med ny förvaltningsplan och politiska avvägningar. Johanna Sandwall, länsråd på Länsstyrelsen Södermanland, uttalade att ett sådant här möte stärker Länsstyrelsen i diskussion med andra län och Naturvårdsverket. Förvaltningsplanen för Södra Sverige kommer också att uppdateras med nya beslut om miniminivå och sannolikt förvaltningsnivå. Efter det skulle licensjakt på sikt även kunna vara möjlig här och riktas mot särskilt sårbara områden. Men där är vi inte ännu. LRF ser en risk i att många djurägare hinner sluta innan det blir nya förutsättningar.

Anmäl observationer av varg och lo

Även lodjursstammen ökar. Nu börjar inventeringssäsongen. Anmäl observationer av varg och lo till skandobs här https://www.skandobs.se/  eller ring Länsstyrelsen. Ju större kännedom om mängden vilt och var de befinner sig desto bättre går det mer att planera och rusta sig. Resultaten utgör också grund för förvaltning och underlag för skadeförebyggande åtgärder, skyddsjakt och eventuell licensjakt framöver 

En summering från dagen är att Länsstyrelsen fått ökade insikter i djurägares förutsättningar och att det finns bra stöd att få vid angrepp eller stängselplanering. De medverkande anser att det är av stor betydelse att träffas regelbundet och sänka trösklar mellan näringen och myndigheter för att gemensamt sträva efter lösningar.