Vi kan plantera 240 träd per person i Sverige – om vi får förutsättningarna

Riks Idag, den 21 maj 2022, lanseras en nytt skogspolitiskt program på Landsbygdsriksdagen i Jönköping, som beskriver familjeskogsbrukets bidrag till samhället.

Exempelvis kan 240 nya träd per invånare i Sverige planteras de kommande tio åren om de politiska förutsättningarna finns för ett aktivt skogsbruk. Det tillsammans med många andra nyckeltal slås fast i en nytt skogspolitiskt program från skogsägarrörelsen.

– I en allt mer polariserad skogsdebatt vill vi bidra med att på ett faktabaserat sätt beskriva de olika samhällsnyttor som över 300 000 skogsägare bidrar med i vårt land. Det handlar om att hålla vägnätet öppet på landsbygden, om landsbygdens ekonomiska ryggrad men även hur vi kan bidra till att minska klimatpåverkan från andra branscher i Sverige samtidigt som vi värnar den biologisk mångfalden. Rapporten visar att skogsägare runt om i vårt land har all anledning att känna sig stolta idag men också att vi kan öka vårt bidrag i framtiden, säger Paul Christensson, ordförande LRF Skogsägarna.

Det skogspolitiska programmet ”Familjeskogsbrukets vision för framtidens skogar” är framtaget gemensamt av LRF Skogsägarna, Norra skog, Mellanskog och Södra som tillsammans samlar ungefär 150 000 skogsägande medlemmar.

– Vi vill genom programmet tydliggöra att de beslut som framtida regering fattar de kommande fyra åren kommer att påverka våra skogar i minst hundra år framöver. Långsiktiga förutsättningar är A och O för att svenska skogsägare ska kunna bidra till samhället även i framtiden, säger Paul Christensson.

Exempel på vad familjeskogsbruket kan bidra med 10 år framöver med rätt förutsättningar:

  • Familjeskogsbruket vill bidra med att binda in 220 miljoner ton koldioxid tills 2032. Det innebär att vi lagrar mer koldioxid än vad alla transporter i Sverige beräknas släppa ut under tidsperioden.
  • Samtidigt kan produkter från familjeskogsbrukets skogar ersätta fossila varor och fossila bränslen motsvarande 252 miljoner ton koldioxid tills 2032. Bara de sågade trävarorna skulle kunna användas för att bygga över 550 000 trähus med åtta våningar och därmed minska utsläppen från byggindustrin.
  • Familjeskogsbruket vill bidra med att plantera 2,4 miljarder nya träd tills 2032 för att säkerställa framtidens skogar. Det innebär över 200 träd per person i Sverige.
  • Familjeskogbruket vill bidra genom att lämna drygt 100 000 hektar skogsmark genom generell hänsyn vid avverkning, vilket motsvarar 200 000 fotbollsplaner.

Här kan du läsa programmet