Vice riksbankchefen gästade LRFs årsstämma: Värdefullt att möta Sveriges bönder

Vice Riksbanskschef Martin Flodén talar på LRFs riksförbundsstämma 2023

Ekonomin är en av lantbrukets tre viktigaste hållbarhetsfrågor, tillsammans med miljömässig och social hållbarhet. Det märktes också på LRFs riksförbundsstämma där vice riksbankchef Martin Flodén var årets gästtalare.

- Det är värdefullt att få komma hit. Hela livsmedelssektorn har fått mycket senaste året och er sektor har påverkats tydligt av de snabbt ökade räntorna, säger vice riksbankchef Martin Flodén.

Svenskt lantbruk är den högst belånade branschen och den senaste tidens räntehöjningar har gjort att hela det stödpaket som delades ut ifjol har raderats. Det påverkar de framtida hållbara investeringarna.

Den senaste tidens ränteökningar har gjort att fjolårets stödpaket på 3,1 miljarder har raderats ut. Med fortsatta höga räntor och sjunkande priser på spannmål och mjölkinvägningen ser det fortsatt ekonomiskt stramt ut för svenskt lantbruk.

Det har varit exceptionellt snabba höjningar, men 3,5 % styrränta är inte exceptionellt hög, betonade  Martin Flodén

Vice riksbankchefen var tydlig med att penningpolitiken måste vara fortsatt åtstramande och att det råder stor osäkerhet om inflationsutvecklingen, men prognosen nu ser ut att Riksbankens styrränta sjunker någon gång 2024-2025.

- Vi kämpar med en inflation som är alldeles för hög. Styrräntan kommer ligga kvar ungefär där den är i dag. Vi kan behöva höja en gång till, men i grova drag kommer den ligga kvar. Läget är väldigt osäkert och våra prognoser har slagit fel. Det som är ett löfte är att vi kommer göra vad som behövs för att komma tillbaka till 2%.