Viltskadekommissionen drar viktiga slutsatser som avgör framtida matförsörjning

Ny jaktlagsutredning, förbud mot utfodring av klövvilt samt klassa vildsvin som en allvarligt skadegörande art. Det är tre av åtgärdsförslagen i Viltskadekommissionens utredning som presenterades i dag. ”Det är ett gediget arbete som utredaren Elisabeth Nilsson har gjort. Det är uppenbart att regeringen måste ge tydliga direktiv till flera myndigheter om att viltskadorna måste minska”, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Enligt Viltskadekommissionens utredning kostar viltet minst 18 miljarder kronor årligen för jordbruk, skogsbruk och trafik. Var åttonde minut sker en viltolycka på våra vägar, vilket är ovanligt mycket jämfört med våra grannländer.

Utredaren lyckas förklara orsakssambanden

Viltskadekommissionen vill att regeringen tar täten och ger tydliga direktiv till flera myndigheter om att viltskadorna måste minska och avskjutningarna öka. LRFs förbundsordförande Palle Borgström anser att slutsatserna i Viltskadekommissionens rapport är rimliga.

– Viltproblematiken är komplex men utredaren har lyckats väl med att förklara orsakssambanden. Vi i LRF har länge pekat på att jaktlagstiftningen behöver moderniseras. Den kom till i en tid då viltstammarna var små och skapades för att värna viltet – det har vi lyckats med till den grad att problemet nu är det motsatta. Viltskadorna är så pass omfattande att många lantbrukare ger upp sin verksamhet eller tvingas att anpassa odlingen. Viltet är ett reellt hot mot målen i den nationella livsmedelsstrategin, säger Palle Borgström.

Samhället behöver agera

Även skogsbruket påverkas kraftigt negativt på grund av betesskadorna. Skogens koldioxidupptag minskar med 12 miljoner ton per år på grund av viltskadorna. Framför allt är det ek, rönn, asp och sälg som är utsatta, trädslag som är viktiga för den ökade artrikedomen.

– Som utredningen visar så är viltskadorna ett samhällsproblem och då behöver hela samhället agera för att lösa situationen. Vi kan inte ha en ordning där viltet avgör vår civilberedskap, vår matproduktion och vår energiförsörjning, säger Palle Borgström.

Några av Viltskadekommissionens åtgärdsförslag där flera riktar sig till regering och myndigheter:

  • Tillsätt en ny jaktlagsutredning.
  • Ge tydliga direktiv om minskade stammar och avskjutning av klövvilt och stora fåglar till
  • Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen.
  • Förbjud utfodring av klövvilt.
  • Utvidga Naturvårdsverkets uppdrag till att omfatta inventering av betesskador av allt klövvilt.
  • Klassificera vildsvin som en allvarligt skadegörande art.

Du hittar rapporten uppe till höger på sidan.

Lyssna på inslag i P4 Malmöhus.

Och ytterligare ett i Sveriges Radio.

Se inslaget i TV4 Nyhetsmorgon.