WFOs stämma 2023 - Globalt samarbete är vägen fram i såväl livsmedelstrygghet som grön omställning

WFO 2023

Världens bönder har hållit stämma i World Farmers Organisation, WFO. Lönsamhet, klimatförändring och styrkan för bönder att tala för sig själva har länge förenat. Nu står en trygg livsmedelsförsörjning, att stärka unga bönder och globalt samarbete mot en grön omställning i tydligt centrum för världens bönder.

Stämman, som ägde rum i Sydafrika, innehöll som vanligt en blandning erfarenhetsutbyte kring stora viktiga frågor för jordbruket och resonemang kring möjligheter och utmaningar för den gemensamma organisationen. Kaffepauser och måltider under stämman kan inte skattas högt nog.

För att citera Ingrid Rydberg som deltog på plats i Sydafrika från LRF: 

”Det var en fantastisk stämma. Särskilt pauserna. De ungas närvaro gav en mycket bra energi till alla tre dagarna. Vetgiriga, ”jäklar anamma”, vältaliga och konkreta. Som någon sa, man kan inte annat än att känna stort hopp för framtiden för jordbruk de här dagarna.”

WFO - en allt starkare organisation

Även WFOs konstituerande möte hölls i Sydafrika. Året var 2011. Nu tolv år senare, och efter inledande utmaningar, är WFO en stark organisation. WFO har en relativt bred medlemskrets och betydelse också för bönder utanför organisationen. Detta är sant inte minst kopplat till FNs klimatförhandling där WFO-arbetsgruppens ledare, Ceris Jones från den brittiska bondeorganisationen NFU, var kontaktperson för hela ”farmers constituency” vid senaste COP. Och nu är arbetsgruppen i full gång med förberedelserna inför COP 28.

Viktigast med en stämma i World Farmers Organisation är mötet och samtalen mellan bondeledare från olika delar av världen.

Lönsamhet, klimatförändring och möjligheten för bönder att göra sin röst hörd brukar vara frågor som skapar den röda tråden och där utmaningarna känns igen oavsett det är en svensk eller afrikansk bonde som uttalar sig. 

Ordförande Puech D’Alissac uppehöll sig kring tre aktuella och högst relevanta C, som till slut blev sex: Conflict, Costs, Climate, Covid, Cooperation, Co-creation and Co-development – alla relevanta för såväl det globala jordbruket och företagandet som för konsumenter och samhälle. 

Trygg försörjning och grön omställning genom samarbete

I år liksom i fjol präglades den globala scenen för WFO-stämman av konflikt och klimatförändring. Ordförande Arnold Puech d’Alissac lyfte fram konflikter i Afghanistan, Syrien, Jemen, Sudan och Ukraina. Alla innebär de förskräckliga konsekvenser för människor deras liv och en trygg livsmedelsförsörjning. 

Först Covid sedan kriget i Ukraina har haft påtaglig inverkan på alla världens bönder och konsumenter genom turbulent världsmarknad, osäkerhet kring export, import och livsmedelsförsörjning samt höga priser på energi och gödselmedel. Och detta ovanpå redan påtaglig osäkerhet för sådd och skörd på grund av klimatförändring.       

- Kanske är det viktigaste C:et för oss bönder det i början av ”cooperation”, filosoferade Puech D’Alissac. 

Och förklarade att genom samarbete kan vi anpassa oss till och möta utmaningarna med större motståndskraft och härigenom tillsammans ta världen mot en hållbar utveckling. För att den gröna omställningen krävs internationellt samarbete. Vi behöver skapa och vara kreativa tillsammans och vi behöver varandra för att utvecklas.

WFOs ordförande tog också samarbetet in i framtiden genom att lyfta vikten av lyfta och stärka de unga bönderna och deras organisationer. Puech d’Alissac uppmanade med stort emotionellt engagemang WFO och alla nationella organisationer att ta med de unga. Om vi inte investerar i de unga går nyfikenheten och energin från de unga förlorad och vi förlorad i innovation och skaparkraft. 

Tydligt under stämmodagarna var också att EUs hållbarhetsambitioner på miljöområdet (den gröna given) påverkar fler än oss i Europa. Flera var de bönder i Afrika och Australien som uttryckte oro för konsekvenserna på den globala livsmedelsförsörjningen om EU minskar sin produktion. 

Nya policys

Under stämmans interna session antogs två nya och en moderniserad policy. En uppdaterad handelspolisk policy hade arbetats fram av en särskild task force. Handelspolitik är en svår balansakt i WFO-sammanhang. Här ska Norge med genomreglerat jordbruk kunna stå upp för samma papper som frihandlare som Nya Zeeland och Australien som har svårt att se att handel kan ha såväl positiva som negativa konsekvenser för jordbruk och miljö beroende på inriktning och naturliga förutsättningar. 

En policy om marknader för koldioxid gick igenom utan diskussion. Längre tid tog det att anta policyn om fördelen av att investera i ”verkligt” jordbruk. Position är en mix av olika frågor och handlar om hållbar animalieproduktion, bonden i värdekedjan och ”labbmat”. Förslaget, som kommer från WFOs arbetsgrupp för Livsmedelskedjan, bottnar i många organisationers behov av att ta ställning kring livsmedel som tagits fram i laboratorium. 
På stämman landande diskussionen i den delikata avvägningen mellan att starkt bejaka och stå upp för teknisk utveckling och innovation, men samtidigt säga nej till mat som utan koppling till jordbruksråvara tas fram i labb.   

På stämman antogs också en uppdaterad version av WFOs strategiska ramverk som antogs på stämman i Helsingfors antog 2017. Ramverket löper till och med 2028. Ramverket har uppdaterats utifrån vad som hänt i omvärlden och hur WFOs arbete påverkas av detta. 

Andra beslut med bäring på arbetet framåt för WFO var:

*Beslut om att uppdatera WFOs position kring trygg livsmedelsförsörjning.
*Beslut om att tillsätta en permanent arbetsgrupp om handel. En särskild task force hade arbetet fram det moderniserade förslaget till position, men här önskade stämman en premantent arbetsgrupp).
*Beslut om nästa stämma som arrangeras i Rom. 

Internationella möten framåt för WFO 

24-26 juli 2023 Food Systems Summit  - lägesavstämning (”stocktaking moment”), FAO Rom. I samband med det toppmöte som iscensattes av FNs generalsekreterare 2021 för att diskutera hur världen ska få ett mer hållbart livsmedelsystem beslutades om avstämning vart annat år. WFO är på plats.  
25-27 september Global Conference on Sustainable Livestock Transformation, FAO, Rom.
23-27 oktober 2023 Committee on World Food Security, FAO, Rom. Möte som hålls varje år för att diskutera olika frågor kopplat till en trygg livsmedelsförsörjning. WFO är på plats och planerar sidoevent.
30 november-12 december FNs klimatkonferens COP 28.

Christina Furustam, som deltog på stämman digitalt