Till sidomenyn

Säkra framtiden

LRFs riksförbundsstyrelse bjuder in till en bred remiss i hela organisationen för dialog kring LRFs framtida folkrörelse. Syftet är att inhämta synpunkter och medskick på presenterat förslag till strategisk inriktning. Syftet är också att under remissperioden skapa utrymme för dialog. Målet är att på LRFs riksförbundsstämma ha ett väl underbyggt förslag på strategisk inriktning att behandla för beslut den 23-24 maj 2023.

Till sidomenyn

Här är remissen och forskningsrapporten

Forskarrapport - Framtidens folkrörelse

Endast medlemmar kan ladda ner detta dokument.

Forskarrapport - Framtidens folkrörelse

Ladda ner dokument

Endast medlemmar kan ladda ner detta dokument.

Till sidomenyn

Forskaren Pelle Åberg berättar om rapporten

Till sidomenyn

Fakta

 • 2018 beslutade LRFs riksförbundsstämma att inleda en medlemsdialog om Framtidens folkrörelse.
 • 2019 bred medlemsdialog i hela LRF.
 • 2020 beslut om handlingsplan för Framtidens folkrörelse.
 • 2021 insamling av fakta och kunskap.
 • 2022 analys, konkretisering och utveckling av framtida lösningar.
 • 2023 januari–mars remissperiod ett, strategisk inriktning 2024-2026.
 • 2023 maj inriktningsbeslut på LRFs riksförbundsstämma.
 • 2023 juni-oktober utveckling av LRFs gemensamma stadgar och ekonomihantering.
 • 2023 november-januari 2024 remissperiod två, LRFs gemensamma stadgar och arbetsordningar samt principer för arvodes- och ekonomihantering 2024-2026.
 • 2024 maj beslut LRFs gemensamma stadgar på LRFs riksförbundsstämma.

Mottagare

Remissen skickades via e-post den 16 januari till:

 • Samtliga ordföranden och styrelseledamöter i LRF inklusive organisationsmedlemmarnas styrelser.
 • Samtliga valberedningssamordnare/ordföranden och valberedare i LRF.

Remissperioden sträcker sig fram till om den 31 mars 2023. Avsändare är riksförbundsstyrelsen.

Till sidomenyn

Vanliga frågor och svar

När man läser förslaget till strategisk inriktning behöver man påminna sig om var det kommer ifrån, från medlemmarna. Förtroendevalda styrelser i lokalavdelningar och regioner har genom åren påtalat behovet av ett förnyelsearbete genom skrivelser och motioner. Till riksförbundsstämman 2022 inkom fem motioner i frågan.  
 
År 2018 beslutade LRFs riksförbundsstämma om en bred medlemsdialog i syfte att få medlemmarnas syn på hur LRF ska vara organiserat och jobba framåtriktat. Vi fick över 700 idéer och förslag från över 3 000 medlemmar och förtroendevalda under åren 2018/2019.
 
Arbetet sedan dess har präglats av en fördjupad organisationsgenomlysning som resulterat i detta förslag till strategisk inriktning. Målet är att LRFs riksförbundsstyrelse ska kunna presentera ett väl genomarbetat förslag till strategisk inriktning för åren 2024-2026, och att beslut fattas av LRFs riksförbundsstämma den 23-24 maj 2023.

Detta förslag ligger i linje med den vägledning riksförbundsstämman gav år 2018: att tillsammans se en organisation som präglas av engagemang, gemenskap, demokrati och jämställdhet internt samt en kraftfull och inflytelserik organisation externt. 

I remissförslaget ligger fokus på att säkerställa att LRF blir en mer livskraftig folkrörelse som kan agera kraftfullt i det näringspolitiska arbetet. Vi behöver göra en omställning för att fortsätta attrahera nya och gamla medlemmar samt nuvarande och framtidens förtroendevalda. Vi ser till exempel hur förutsättningarna på landsbygden och föreningsengagemanget ändras. Engagemanget är fortsatt stort men vi behöver förenkla formerna – vi måste modernisera vår folkrörelse så att vi går i takt med tiden. 

Trovärdigheten i LRF vilar på demokratin, den är vårt fundament och vi ska inte tappa vårt underifrån- och upp-perspektiv. Den enskilde medlemmens möjlighet att påverka samt motionsrätten är avgörande för LRF som organisation. Men vi tror att vi framåt behöver säkra den utifrån kommunal nivå, där vi också kommer att stötta upp det näringspolitiska arbetet ännu mer.

Det korta svaret är att detta är efterlängtat av medlemmarna. Vi är fullt medvetna om att vi aldrig kommer kunna bli helt eniga om hur en optimal organisation ska vara uppbyggd, eftersom vi har olika erfarenheter och synsätt. Det vi vet är att, i en modern intresse- och företagarorganisation behöver vi prioritera de frågor som är allra viktigast för medlemmarna. Budskapet från medlemmarna är tydligt, det handlar om att stärka lönsamheten samt förbättra villkoren för den enskilde företagaren.

För att lyckas med detta behöver vi ha kunniga, kompetenta och pådrivande förtroendevalda i hela landet. Att man som ordförande och styrelseledamot i LRF och LRF Ungdomen upplever uppdraget meningsfullt, enkelt och roligt är centralt. Förslaget ger oss möjligheten att stärka detta ytterligare genom utbildning, dialog och samverkan. Över tid kan man se förslaget till strategisk inriktning som en överlevnad – för oss, nu och i framtiden.

Hela processen är omfattande och komplex då det kommer uppstå nya frågor på vägen fram mot en ny struktur. 

Det går inte idag (februari 2023) att förutse exakt vilka beslutssteg som kommer att krävas, delvis eftersom alla vägval inte är gjorda. 

Remissperioden av inriktningsunderlag pågår mellan den 16 januari till 31 mars 2023. Under remissperioden hoppas vi på att få hjälp av hela organisationen med kloka förbättringsförslag och medskick. 

Ambitionen är att LRFs riksförbundsstämma 2023 behandlar den strategiska inriktningen för den framtida organisationen och att man utifrån stämmans beslut inleder arbetet med att utforma reviderade stadgar. Remissperiod för de reviderade stadgarna är planerad till november 2023 – januari 2024. Beslut om LRFs  reviderade stadgar och arbetsordningar sker på LRFs Riksförbundsstämma i maj 2024.

Att kunna växla över till en ny organisationsstruktur förutsätter också ett omfattande arbete med att introducera en ekonomihantering som möjliggör för kommungrupper och kvarvarande välfungerande lokalavdelningar att bedriva sin verksamhet på ett enkelt sätt och utan avbrott. Formerna för detta kommer att vidareutvecklas och sammanställas i ett remissförslag, november 2023 – januari 2024. 
Efter beslut om reviderade stadgar 2024 sker en stegvis implementering under åren 2024-2026.

Remissförslaget bygger på att säkerställa att LRF blir en mer livskraftig folkrörelse som kan agera kraftfullt i det näringspolitiska arbetet. Den genomförda genomlysningen konstaterar att vi behöver göra en omställning för att fortsätta attrahera nya och gamla medlemmar samt nuvarande och framtidens förtroendevalda.

Den enskilde medlemmens möjlighet att påverka samt motionsrätten är avgörande för LRF som organisation. Trovärdigheten i LRF vilar på demokratin, den är vårt fundament och vi ska inte tappa vårt underifrån- och upp-perspektiv. Men vi tror att framåt behöver vi säkra den utifrån kommunal nivå, där vi också kommer att stötta upp det näringspolitiska arbetet ännu mer. På så sätt kommer medlemsnyttan öka för dig som medlem.

 

Till sidomenyn

Röster från folkrörelsen

Till sidomenyn

Processen handlar om utveckling inte avveckling

ordf LRF Trädgård

Anders Haglund har varit representant för LRF Dalarnas styrelse i den referensgrupp som har arbetat med remissen Framtidens folkrörelse. Här svarar Anders på några frågor om remissen och arbetet med den.

Läs mer här
ordf LRF Trädgård
Till sidomenyn

Ungt perspektiv på LRFs remiss

Johanna Björs, ordförande i LRF Ungdomen i Dalarna samtalar om remissförslaget. Foto: Lovisa Svenn

Det blev många kloka diskussioner och reflektioner när LRF Ungdomen från Mälardalen, Dalarna och Gävleborg pratade om remissförslaget – Framtidens folkrörelse.

Läs mer om LRF Ungdomens tankar om remissförslaget
Johanna Björs, ordförande i LRF Ungdomen i Dalarna samtalar om remissförslaget. Foto: Lovisa Svenn
Till sidomenyn Till sidomenyn

Så inleddes processen

November 2018: Palle Borgström beskriver kortfattat arbetet med medlemsdialogen för framtidens folkrörelse.

September 2019: Folkrörelsens uppdrag är att samla människor som drömmer om att nå samma mål. Nu kraftsamlar vi för att tillsammans skapa framtidens folkrörelse.