Till sidomenyn

Röster från referensgruppen

Vi bad fyra personer från referensgruppen att svara på frågorna

1. Varför är det viktigt att LRF gör denna genomlysning?
2. Hur upplever du den omfattande arbetsprocessen?
3. Vad är din önskade målbild ur ett medlemsperspektiv?

 1. Vår näring har genomgått stora förändringar under det senaste seklet. Nu behöver vi titta på hur vår organisation är uppbyggd, så att vi är i samklang med den tid vi lever i.

 2. Jag tycker att processen har haft högt i tak. Det är ingenting halvhjärtat, alla vill framåt.

 3. Jag hoppas på ett LRF som blir ännu starkare på kommunnivå och att det ska bli väldigt enkelt att engagera sig på lokal nivå.

 1. LRF är ingenting utan sina medlemmar. Att de förtroendevalda på olika nivåer organiseras utifrån både hur vår egen näring och övriga samhället har förändrats tror jag är nödvändigt för att bibehålla engagemang och demokrati i LRF på sikt.

 2. Mycket positivt. En bred förankring är viktig för att fånga in erfarenheter från bredden av förtroendevalda, tjänstemän och olika delar av landet.

 3. Att det ska vara enkelt och roligt att engagera sig och delta i olika aktiviteter för alla medlemmar, oavsett om man är förtroendevald eller inte. Att alla upplever att LRF bedriver ett ansvarsfullt och framgångsrikt påverkansarbete som är till nytta för våra medlemmar och de gröna näringarna.

 1. LRF behöver en modernare organisation för att fånga upp våra förtroendevaldas engagemang och intresse. Det är viktigt att ta vara på den struktur och kunskap vi har och göra den användbar.

 2. Arbetsprocessen har tagit tid och varit varierande effektiv. Det är en komplex/tung process som behöver tid, men också ett avslut.

 3. Att hitta en lösning som är anpassad för hela organisationen och där medlemmens engagemang är i centrum.

 1. Det handlar först och främst om att det kommit in flertalet motioner i frågan, men också för att jag fått samtal från medlemmar om att något bör göras. Många medlemmar känner inte till hur vår organisationsstruktur ser ut. Medlemskåren sjunker också sakta men säkert och därför är genomlysningen viktig.

 2. Väldigt intressant och lärorik. Sverige är ett stort land och det finns många olika arbetssätt i dag, både hos förtroendevalda och personal. Det har varit en lärorik process att sätta sig in i hur alla jobbar. Vi har bland annat sett att en arbetsuppgift ibland hänger på ett fåtal personer, vilket ger en skörhet.

 3. Att vi får till en organisation som våra medlemmar känner sig hemma i och tycker att det är meningsfullt att göra påverkansarbete i.
Till sidomenyn

”Det är viktigt att man inte tappar den demokratiska ordningen”

Ninni Kolmodin, styrelseledamot LRF Gotland

LRFs förtroendemannaorganisation på Gotland skiljer sig jämfört med den på  fastlandet.
– När framtidens folkrörelse ska bli verklighet är det viktigt att man inte tappar den demokratiska ordningen, säger Ninni Kolmodin, ledamot i regionstyrelsen. Gotland är en region med en enda kommun. I andra LRF-regioner möter kommungrupperna politikerna, men här är det i stället regionstyrelsen som gör det.

En annan skillnad är att det i stället för kommungrupper finns fyra kommundelsgrupper med representanter från 39 lokalavdelningar. Kommundelsgrupperna utser ledamöter till valberedningen, som i sin tur väljer ledamöter till regionstyrelsen. Kommundelsgrupperna är också en bra kanal för regionstyrelsen att få vetskap om vad som berör medlemmar runtom på ön.

Förtroendevalda och medlemmar blev delaktiga i förändringsprocessen under LRF Gotlands årliga lokalavdelningskonferens i november, och kommer fortsätta att vara det under 2023. 
– Det finns mycket klokskap i våra lokalavdelningar. De behöver tillsammans hitta bra lösningar för oss eftersom vi har det här upplägget med kommundelsgrupper,  säger Ninni Kolmodin.

Den 15 januari till den 15 februari har Gotlands lokalavdelningar årsmöten.
– Jag kommer gärna och diskuterar framtidens folkrörelse, hälsar Ninni Kolmodin

Ninni Kolmodin
Ninni Kolmodin
Till sidomenyn

”Vi ser att fler yngre väljer att engagera sig, många av dem driver företag på landsbygden”

Sofia Karlsson, ordförande i LRF Västra Götaland

Ni har under en lång tid haft en vidareutvecklad organisation inom er region Västra Götaland. 

Berätta, hur ser den ut?

– Sedan drygt tio år tillbaka har vi stadgebundna kommungrupper i Västra Götaland. Det innebär att de utgör fullmäktige till vår stämma. De har egen budget att förfoga över och ordföranden har ett fast arvode. Både lokalavdelning och kommungrupp kan skicka motioner till vår stämma. Det har skett en kontinuerlig förflyttning och numera kommer de flesta motionerna från kommungrupperna. 

– Från regionstyrelsen har vi gett personalen ett uppdrag att fokusera på kommungrupperna. Vår kompetenta personal bidrar med underlag och fakta för att underlätta kommungruppernas arbete. Sedan ett antal år tillbaka har vi låtit lokalavdelningar som vill, testa att jobba stadgefritt. När de beslutat om det på sin stämma behöver de inte välja någon styrelse, utan utser en kontaktperson. Deras kassa sätts in på särskilt konto hos oss och när de har aktiviteter skickar de in kvitto som vi sedan ersätter.

Vilka effekter har ni sett av denna förändring?

– Vi ser att fler yngre väljer att engagera sig, många av dem driver företag på landsbygden vilket jag tror är en orsak till deras engagemang. De ser helt enkelt att många av de frågor som berör deras företagande fattas på kommunal nivå och att de kan vara med och påverka besluten. 

Vad finns det för utmaningar?

– Inga direkta. Våra kommungrupper är duktiga på att hålla koll på vad som händer i deras kommuner och vad som kan komma att påverka våra medlemmar. Men precis som hos oss alla kan ibland engagemanget, och framför allt inte tiden, räcka till. Då gäller det att vi, genom kontakter, ger den stöttning och hjälp de behöver.

Slutligen, har du något gott råd i det fortsatta utvecklingsarbetet?

– Ger man människor förtroende och resurser så kommer de tillvarata det och göra mycket bra saker.

Sofia Karlsson
Sofia Karlsson