LRF Entreprenad är en branschavdelning i LRF som arbetar för bättre villkor för det gröna näringslivets entreprenadföretag.

Till sidomenyn

Om LRF Entreprenad

LRF Entreprenad bildades sommaren 2020 och är en branschavdelning 
som fyller en viktig funktion – nämligen att arbeta för bättre villkor för det 
gröna näringslivets entreprenadföretag. Tidigare har våra medlemmars intressen, bland annat gällande stölder på landsbygden, framkomlighet på vägar och maskinvård inom jordbruket, hamnat mellan stolarna. LRF Entreprenad arbetar fokuserat på dessa näringspolitiska frågor och gör våra medlemmars röster hörda för beslutsfattare.

 

Mer om LRF Entreprenad (broschyr)
Till sidomenyn

Prioriterade områden

Det övergripande målet är att öka den svenska entreprenadbranschens förutsättningar att skapa lönsamhet, konkurrenskraft och tillväxt och samverka för att skapa bättre villkor för de gröna näringarnas entreprenadföretag. 

Prioriterade områden är:

 • Branschkommunikation 
 • Digitalisering (Big Data/GDPR etc.) 
 • Näringspolitisk samverkan 
 • Offentlig upphandling 
 • Stölder och annan brottslighet 
 • Kapitalförsörjning 
Till sidomenyn

LRF Entreprenaddelegationen

LRF Entreprenads delegation beslutar om inriktning, omfattning och prioriteringar inom ramen för tillgänglig finansiering. 

I delegationen ingår, förutom LRF, representanter från intresseföreningarna: 

 • Sveriges Maskinringar 
 • Farmartjänstföretagens Riksorganisation 
 • Skogsentreprenörerna 
 • Landsföreningen Sveriges Maskinstationer 
 • Föreningen Skånes Maskinstationer

Ordförande i delegationen och LRF Entreprenad är Joakim Borgs, LRF. 

Till sidomenyn

Svensk skogsvalidering

Svensk skogsvalidering är ett snabbt och enkelt verktyg för att mäta kompetens. Verktyget hjälper dig att rekrytera rätt och att arbeta strukturerat och långsiktigt med kompetensutveckling. Med rätt kompetens på arbetsplatsen ökar du chanserna för att ditt företag blir konkurrenskraftigt och lönsamt.

Läs mer här
Till sidomenyn

LRF Entreprenads hållbarhetsmål

Öka de gröna näringarnas klimatnytta och resurseffektivitet

LRF Entreprenad kommer att arbeta för att: 

 • I takt med hela det gröna näringslivet och kundernas efterfrågan skapa förutsättningar för att fasa ut fossila bränslen, med bibehållen konkurrenskraft och stärkt lönsamhet. 
 • Vidareutveckla våra erbjudanden byggda på resurshushållning och precision 
 • Höja statusen för de som arbetar i de gröna näringarna och påvisa den fackmässighet som krävs för att bedriva miljövård i praktiken 

För att vi ska lyckas måste samhället: 

 • Ge möjlighet till finansiering och lönsamhet, genom en stärkt konkurrenskraft, så att vi kan göra de investeringar som krävs för ökad uthållighet och produktion 
 • Säkerställa en god fysisk och digital infrastruktur som möjliggör ökad digitalisering och automatisering i landsbygdens entreprenadföretag

Främja lönsamt företagande på landsbygden

LRF Entreprenad kommer att arbeta för att: 

 • Vidareutveckla våra erbjudanden byggda på kompetens, arbetsvillkor och en god arbetsmiljö 
 • Vidareutveckla våra affärsidéer för att svara på efterfrågan av tjänster med allt högre krav på långsiktig hållbarhet 

För att vi ska lyckas måste samhället: 

 • Ge tydliga och långsiktiga incitament inom områden som finansiering, regelverk och skattelagstiftning som gynnar klimat- och miljöeffektiv produktion av varor och tjänster hos företag på landsbygden 
 • Säkra att särskilda insatser för en viss målgrupp träffar avsedd mottagare 

Öka attraktionskraften för landsbygdens entreprenadföretag

LRF Entreprenad kommer att arbeta för att: 

 • Attrahera fler att ta plats i de gröna näringarnas entreprenadföretag som företagare eller som anställda 
 • Medverka till stärkt samarbete mellan landsbygdsföretag 
 • Förbättra samarbetet mellan land och stad 

För att vi ska lyckas måste samhället: 

 • Sänka tröskeln för att bli företagare exempelvis genom utbildning, starta-eget-program, mentorskap etc. 
 • Utjämna villkor för företag genom att göra lagar och regler landsbygds- och småföretagssäkrade 
 • Säkra att arbetsgivare uppfyller svensk arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftning. 
 • Entreprenadbranschen ligger i framkant när det gäller kunskap och teknik. Hållbarhet blir ännu en viktig tjänst i utbudet. 
Till sidomenyn
Till sidomenyn

Kontakt

Ulf Johansson

Branschansvarig LRF Entreprenad

Telefon:

010-184 25 72

E-post:

ulf.johansson@lrf.se
Senast uppdaterad: 2023-12-21