Under våren 2017 fick företaget Rise Ceritifiering (tidigare SP) i uppdrag att projektleda arbetet och ta fram förslag på en standard och en modell att använda för kvalitetssäkring av hästverksamheter. Redan innan projektet drogs igång, hade Svenska Ridsportförbundet, Svenska Islandshästförbundet och Svensk Travsport befintliga system för kvalitetssäkring. Framtagandet av det nya systemet har skett i samarbete och i samråd med dessa organisationer. För andra verksamheter inom häst såsom uppfödning, inackordering osv, fanns tidigare inte några tillgängliga kvalitetssäkringssystem och tanken med utvecklingsarbetet av detta nya system var att fylla den luckan.

Det här är kvalitetssäkring

Kvalitetssäkring är något en bransch själv väljer att ta fram samt beslutar om vad som ska ingå, det vill sägas säkras upp (kontrolleras/kvalitetssäkras). Det innebär att företag som ansluter sig bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete för sin verksamhet som också dokumenteras. Syftet är att kunden vet att den produkt, vara eller tjänst som erbjuds är kontrollerad utifrån de områden och krav som ingår i systemet.

Certifiering visar att någon har granskat att ett företag arbetar enligt ett fastställt regelverk och ett certifikat utfärdas. Några exempel på märkningar för andra verksamheter inom de gröna näringarna är Krav och Svenskt Sigill

Revision innebär att en företag eller en anläggning  granskas mot fastställda krav. Revisionen kan ske genom egenkontroll eller av extern part (sk. andra- eller tredjepartsrevision). Upptäcks brister ska dessa dokumenteras och åtgärdas. Revisionen i det nu framtagna systemet är en andrapartsrevision.

Tillbakablick
Arbetet med att ta fram en kvalitetssäkring för hästverksamheter påbörjades redan under 2016. Det inleddes med en förstudie som bl.a. innehöll en undersökning om intresset för ett frivilligt kvalitetssystem. Omkring 700 personer besvarade undersökningen som visade att både kunder och företagare inom hästnäringen såg ett behov av att utveckla en branschstandard med koppling till kvalité.