Företagandet i hästnäringen står i fokus i denna långsiktiga strategi med syfte att bidra till att tillvarata den potential som finns i näringsverksamheter kopplade till hästen. Ett lyckat genomförande ska leda till ökat värdeskapande, fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet.

Till sidomenyn

Nationell strategi för hästföretagande

Nationell strategi för hästföretagande är ett branschgemensamt samarbete som samlar majoriteten av hästnäringens organisationer med siktet inställt på 2030. Samtliga är initiativtagare och medverkar i den breda dialogen som föreligger de ställningstaganden som presenteras i strategin.

Med hästföretagande avses produktion av varor och tjänster i hästnäringen i syfte att generera ekonomiskt överskott. Branschen har utvecklingspotential och det gemensamma arbetet leder mot visionen. Arbetet inleddes 2018 och under första halvåret 2018 hölls dialogmöten i storforum och inspel inhämtades från hästföretagare med hjälp av intervjuer och enkäter. Olika delar av strategin bearbetades i flera olika arbetsgrupper och strategin har innan lansering varit ute på remiss vid flera tillfällen. 

Till sidomenyn

Handlingsplan

Redan från start skapades en handlingsplan tillhörande strategin. Handlingsplanen är ett levande dokument som LRF Häst tillsammans med övriga initiativtagande organisationer stämmer av och uppdaterar löpande. Här presenteras konkreta aktiviteter som genomförs av olika aktörer inom hästnäringen och beskriver hur de bidrar till strategins uppfyllande.

Hösten 2022 lanserade LRF version 3.0 av handlingsplanen – den tredje i ordningen. Branschen har ett starkt utökat fokus på hållbarhetsfrågorna, främst de miljömässiga. Hållbarhetsarbete har varit på tapeten även före strategiarbetets start, men den miljömässiga hållbarheten har tidigare i vissa lägen fått stå tillbaka med anledning av olika prioriteringar. Mycket av arbetet har fokuserats kring ekonomisk och social hållbarhet. Oavsett inriktningen på företagandet är det avgörande att skapa hållbara företag ur samtliga tre aspekter, sociala, ekonomiska och miljömässiga delar måste alltid gå i takt. 

Till sidomenyn

Initiativtagare Nationell strategi för hästföretagare

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF Konsult (numera Ludvig & Co), Hästnäringens Nationella Stiftelse, Hästnäringens Riksanläggningar Flyinge, Strömsholm och Wången, Hästnäringens Yrkesnämnd, Jordbruksverket, Hushållningssällskapet, Svensk Travsport, Svenska Ridsportförbundet, Ridskolornas Riksorganisation, Svenska Islandshästförbundet, Western Riders Association of Sweden, Brukshästsorganisationernas Samarbetskommitté, Swedish Warmblood Association, Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen, Sleipner, Svenska Hästavelsförbundet, HästSverige, Stiftelsen Hästforskning, Sveriges Lantbruksuniversitet, Göteborgs Universitet, Hästföretagarforum, Hästföretagarna, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, Distriktsveterinärerna, Distriktshovslagarna och Hästen i Skåne.

Till sidomenyn

Har du frågor eller funderingar?

Välkommen att kontakta oss!

Sara Lennartsson

Branschansvarig LRF Häst

Telefon:

070 748 03 93

E-post:

sara.lennartsson@lrf.se

Carl Dyrendahl

Projektledare LRF Häst

E-post:

carl.dyrendahl@ludvig.se

Viktoria Östlund

Ordförande i Hästdelegationen

E-post:

viktoria.ostlund@lrf.se
Senast uppdaterad: 2023-09-11