I samband med inledningen av arbetet med hästföretagarstrategin hösten 2019 lyfte Hästdelegationen initiativet att hästnäringen behövde fokusera mera på hållbarhetsfrågorna i allmänhet och de miljömässiga delarna i synnerhet. Detta har sedan dess genomsyrat LRF Hästs verksamhetsplanering och handlingsplanerna kopplade till hästföretagarstrategin.

Till sidomenyn

Så arbetar vi

LRFs Hästdelegation och HNS styrelse har de senaste åren löpande stämt av frågorna kring hållbarhet, haft ett antal workshops, Hästråd med hållbarhetstema och flera arbetsmöten för att fånga in branschens samlade inställning till hur hästnäringen gemensamt ska arbeta med hållbarhetsfrågorna. Ett exempel är arbetet med Nationell strategi för hästföretagande med tillhörande handlingsplan, där allt större fokus läggs på hållbarhetsfrågor av olika karaktär.

Till sidomenyn

Övergödningsutredningen

Under 2020 presenterades övergödningsutredningen, i vilken hästnäringen har agerat samlat och kraftfullt. LRF hade bland annat två representanter i expertgruppen, och lämnade flera inspel under utredningens gång. Ett remissyttrande lämnades gemensamt för hästnäringen 31 augusti 2020, ett yttrande som LRF Häst och HNS samordnade för en bred skara organisationer i hästnäringen. Cirka 15 organisationer valde att ställa sig bakom det gemensamma yttrandet, och flera organisationer lämnade också egna yttranden.

Näringen lämnade också i yttrandet ett antal förslag på tillvägagångssätt på hur man ska arbeta istället för att utreda vidare för ökad lagstiftning. Man föreslog att staten och hästnäringen tillsammans ska skaffa sig en långsiktig plan för hur miljöpåverkan från hästhållning kan minskas, och att det behöver utredas vidare hur stor den miljömässiga påverkan från hästhållningen egentligen är. Man poängterade också att det behövs fler forsknings- och utvecklingsinsatser, och en omfattande satsning på kompetensutveckling kring miljömässig hållbarhet och hästhållning.

Till sidomenyn Till sidomenyn

Webbinarier om hållbarhet

Webbinarierna om hållbarhet har lockat många deltagare och många hästföretagardagar har anordnats med tema kring hästen och miljön.

Hållbar hästnäring del 1: Foder och bete
Hållbar hästnäring del 2: Gödsel
Hållbar hästnäring del 3: Vatten
Hållbar hästnäring del 4: Energi
Hållbar hästnäring del 5: Konsumtion

Till sidomenyn

Är du säker med hästarna?

Hästar är stora, starka och tunga djur, det kan innebära risker för olyckor när man hanterar dem. Genom att förstå hästens beteende och egenskaper, samt använda rätt utrustning kan man undvika skador. Här får du grundläggande tips om säkerhet som är bra att känna till när du arbetar med hästar i stallet, leder dem in och ut ur hagen, samt vid lastning i och ur transporten. Filmen är producerad inom projektet Samlad kraft för ett säkert och attraktivt lantbruk, som av finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Se filmen här
Senast uppdaterad: 2024-01-29