Ungefär 8000 säsongsarbetare kommer till Sverige varje år för att arbeta framför allt inom trädgårdsnäringen och inom skogsplantering och skogsvård. De är en viktig kugge i svensk livsmedels- och skogsproduktion och konsekvensen, om arbetskraften uteblir, är mindre skördar och lägre lönsamhet.

Till sidomenyn

En viktig resurs

På 1980-talet började de första säsongsarbetarna komma till Sverige från andra länder, främst från Polen. Sedan dess har rekryteringen från både europeiska och utomeuropeiska länder ökat. Och det är inte vem som helst som kan utföra arbetet. Det är långa, arbetsamma pass och jobben finns bara under sommarsäsongen. 

Många återkommer till företagen år efter år och kan därmed företagets rutiner och arbetssätt. De ordinarie har dessutom erfarenhet och kunskapen och kan gå direkt in med full fart i arbetet och är en viktig resurs för att introducera nya medarbetare i jobbet.

Säsongsarbetskraft är en central fråga inom speciellt skogsbruks- och trädgårdsbranschen, inte bara i Sverige utan inom hela EU. Och ju färre som kommer hit, desto hårdare blir konkurrensen om arbetskraften.

Till sidomenyn

Var i landet finns trädgårdsarbetet?

Det finns trädgårdsproduktion över hela landet men med en stor koncentration i södra Sverige.

Skåne dominerar men därefter kommer Gotland, Västra Götaland, Östergötland samt Kalmar län.

Två tredjedelar av produktionen finns i Skåne. Gurkodlingen har en så stor andel som 80 procent i Skåne. Växthusodlingen finns förutom i Skåne huvudsakligen i Blekinge, Stockholm, Östergötland och Västra Götaland.

Bärodlingen är stor i Skåne, därefter dominerar Kalmar län, Blekinge, Västra Götaland, Östergötland och Dalarna.

85 procent i Skåne, övrigt huvudsakligen i Jönköpingstrakten.

Skåne och Västra Götaland.

Drygt halva produktionen i Skåne, i övrigt väl spridd över landet.

Till sidomenyn

Pandemin och säsongsarbetskraften

Det första pandemiåret 2020 kastade ljus över denna grupp, då det stora frågetecknet var hur säsongsarbetskraft skulle kunna ta sig till Sverige över de stängda gränserna, på grund av pandemin. Diskussionerna gick höga när förslag om att sätta personer som permitterats från andra branscher i jobb inom de gröna näringarna. Det stod ganska klart att de flesta inte hade det som krävdes.

Den gången löstes frågan genom att svensk matproduktion klassades som en samhällsviktig funktion, vilket öppnade gränserna för den arbetskraft som jordbruks- och trädgårdsnäringen behövde.

Till sidomenyn

Kriget i Ukraina

Under 2021 blev det istället kriget i Ukraina som än en gång ställde arbetskraftsfrågan på sin spets. Nästan 2000 personer från Ukraina ansökte om arbetstillstånd för säsongsjobb i Sverige under 2021. 

Då kolliderade reglerna kring arbetstillstånd till säsongsarbetskraft med asylreglerna. Här krävdes undantag för människor som flytt från Ukraina och som kunde jobba inom de gröna näringarna. Att Migrationsverket anpassar reglerna så att de underlättar för säsongsarbetare att komma till Sverige är av yttersta vikt.

Till sidomenyn

Intermediär

Läs gärna rapporten från ESF-projektet Mer mat – fler jobb, som pågick 2019-2022. Projektet undersökte behovet av en mellanhand för anställning av säsongsarbetare:

Senast uppdaterad: 2023-02-17