I december 2023 tog LRF det strategiska beslutet att lämna projektägarskapet för Säkert växtskydd, en kampanj som under 25 år arbetat med att förbättra hanteringen av växtskydd inom svenskt lantbruk.

Beslutet att lämna projektägarskapet markerar en övergång mot nya arbetsformer och en anpassning till dagens förutsättningar, där LRF fortsatt arbetar för en säker användning av växtskydd. Även om LRFs engagemang som projektägare upphör kommer de samlade erfarenheter som gjorts genom åren att förvaltas och vara en viktig del av LRFs arbete även framgent.

Förändrade förutsättningar

Kampanjen Säkert växtskydd har drivits av LRF sedan 1997 i samarbete med Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket, Arbetsmiljöverket, Lantmännen och Svenskt Växtskydd. Kampanjen har tillhandahållit råd om säker hantering av växtskyddsmedel för att minska miljö- och hälsorisker till alla brukare över hela landet, med syftet att nå minsta möjliga miljöpåverkan av växtskyddsmedel från svenskt jordbruk och att användaren ska skydda sig själv på rätt sätt. Säkert växtskydd har finansierats av offentliga medel, som idag inte längre finns tillgängliga. Därmed saknas ekonomiska resurser att bedriva verksamheten vidare. 

Engagemang och fortsatt arbete

LRFs roll som projektägare upphör, men organisationen kommer även fortsättningsvis att inom egna ramar och genom olika samarbeten att fortsatt arbeta för en säker hantering och för att svensk odling ska ha tillgång till ett långsiktigt hållbart växtskydd. Det kommer att ske i enlighet med LRFs övergripande roll och uppdrag gentemot sina medlemmar. LRF strävar efter att säkerställa att allt material som genererats inom projektet tas om hand av lämpliga aktörer.

Läs mer på Säkert växtskydds webbplats 
Senast uppdaterad: 2024-06-14