LRF Mjölks hållbarhetsmål

Vi behöver en långsiktig och ökad mjölkproduktion som fortsatt klassas som samhällsviktig. 

Det är självklart för oss att värna om resurser i hela produktionskedjan och fortsätta vårt arbete för friska djur, en god djurvälfärd samt minska fossila råvaror och svinn. Visionen är att vi till 2030 ska ha minskat svinnet på mejeriet med 50 procent. Till 2030 ska vi med hjälp av samhället ha fossilfria mejerier och helt fossilfri mjölkproduktion 2035. 

Mjölkbranschen ska: 

  • Vara en lönsam och attraktiv framtidsbransch 

  • Främja den biologiska mångfalden 

  • Öka klimatnyttan och resurseffektiviteten i företagen 

För att nå målen behöver vi göra framsteg inom flera områden. En långsiktigt lönsam och ökad mjölkproduktion som fortsatt klassas som samhällsviktig är en förutsättning. Branschen arbetar med att underlätta vägen till mjölkproduktion och andra mjölkjobb. Vi ska också värna om resurser i hela produktionskedjan och fortsätta arbeta för friska djur, en god djurvälfärd, minskning av fossila råvaror och svinn.
 
Vi ska också mäta klimatpåverkan på gårdsnivå och verka för att bra metoder för att mäta biologisk mångfald tas fram. 

Synen på idisslarnas och metanets roll i förhållande till klimat börjar förändras. Det gäller också nutrition i förhållande till klimatpåverkan. En förändrad syn kan öka både lönsamheten och attraktiviteten. Tydligare budskap ska öppna dörrar och öka framtidstron. Vi ska visa vad vi är bra på, men också bli mer specifika med vad samhället eller andra aktörer behöver stötta branschen med.  

Mjölkbranschens hållbarhetsmål går hand i hand med FN:s globala mål. Nedan kan du läsa hur mjölkproduktionen bildar till de globala målen. 

Senast uppdaterad: 2024-03-25