LRF bildades 1971 då Riksförbundet Landsbygdens Folk (RLF) och Lantbruksförbundet slogs ihop. RLF, som var en intresseorganisation för bönderna och motsvarighet till arbetarnas fackliga organisationer, bildades 1929. Lantbruksförbundet, som tidigare hette Sveriges Allmänna Lantbrukssällskap (SAL) bildades 1917.

Till sidomenyn

LRF 1971-1987

När Lantbrukarnas Riksförbund såg dagens ljus stod den nya organisationen inför stora utmaningar. Från 1967 till 1970 hade antalet mjölkbönder minskat med inte mindre än 27 procent. Mjölkproduktionen hade sjunkit med 10 procent. Ilskan mot den rådande jordbrukspolitiken jäste bland medlemmarna.

I prisförhandlingarna 1971 krävde LRF en kraftig mjölkprishöjning för att hejda den nedåtgående utvecklingen. Medlemmarna stödde kraven vid stora demonstrationer. Särskilt ”Jönköpings möte”, där 20 000 bönder deltog i protesterna, väckte uppmärksamhet. Det följande avtalet blev en framgång för LRF och optimismen började åter spira i bondeleden.

Däremot ledde de stigande matpriserna till att många konsumenter, inte minst barnfamiljer, protesterade. Följden blev att statliga subventioner på baslivsmedel infördes.

Gröna vågen lockar människor till landsbygden

Den nya politiken sammanföll med den ”gröna vågen”, ett begrepp som lanserades av LRFs tidning Land. Allt fler människor såg med kritiska ögon på urbaniseringen och det moderna konsumtionssamhället. Intresset för landsbygd och folkkultur vaknade. Unga storstadsbor flyttade ut på landet för att leva ett alternativt liv nära naturen.

Det fanns fler omständigheter som gynnade bönderna och LRF. Världsmarknadspriserna på livsmedel steg vilket gjorde importen mindre lönsam. Det rådde matbrist i världen vilket talade för att den svenska produktionen inte borde minskas. Det fanns inte heller någon anledning att öka takten i jordbrukets rationalisering av arbetsmarknadsskäl, eftersom industrin inte längre efterfrågade mer arbetskraft.

1970-talets bondevänliga samhällsklimat avspeglades i det jordbrukspolitiska beslut som riksdagen fattade 1977. Det var en nästan total omsvängning jämfört med beslutet som fattats tio år tidigare. Till saken hör att Sverige vid den här tiden hade en statsminister (Thorbjörn Fälldin) och en jordbruksminister (Anders Dahlgren) som båda var medlemmar i LRF och verksamma bönder. Dahlgren förklarade att jordbruket 1967 hade stämplats som en belastning för samhället och att det nu var dags att sudda ut den negativa stämpeln.

Opinionen svänger

På 1980-talet svängde dock opinionen återigen till böndernas nackdel. Allt fler ekonomer och politiker ansåg att LRFs starka inflytande var en del av förklaringen till de höga matpriserna i Sverige. Bristen på konkurrens inom livsmedelsindustrin, där de LRF-anslutna kooperativa företagen dominerade, pekades ut som en annan orsak. Negativ miljöpåverkan i form av övergödning av haven och rester av bekämpningsmedel i maten gjorde också att jordbruket uppmärksammades.

1980-talets jordbruksdebatt kretsade annars mest om vad man skulle göra åt det växande matöverskottet. Världsmarknadspriset låg under prisnivån i Sverige och när överskottet exporterades betalade staten mellanskillnaden. 1985 föreslog regeringen att detta exportstöd skulle avvecklas. Syftet var att skapa balans mellan produktion och konsumtion, men bieffekten skulle bli en kraftig minskning av den svenska åkerarealen.

Den senaste tidens utveckling hade varit problematisk för LRF och dess medlemmar. En allt större andel gårdar drevs nu på deltid och de heltidsbönder som fanns kvar hade problem med att få ekonomin att gå ihop. Sammanslagningarna inom de kooperativa föreningarna hade dessutom ökat avståndet mellan ledningen och medlemmarna, men LRF kunde fortfarande fungera som en enande faktor. 1985 samlade man åter bönderna till massiva protestaktioner, i det så kallade bondetåget med över 20 000 deltagare. Stora förändringar väntade runt hörnet.

Till sidomenyn

LRF 1988 – 2008

”Det viktigaste i övergången från ett beroende av regleringar till en marknadsekonomi är förändringen av synsätt”, skrev förbundsordförande Bo Dockered i Lantbruksåret 1989. Perioden 1988–2008 kom att präglas av omfattande strukturförändringar som över tid också förändrade synen på bonden och därmed också samhällets syn på LRF.

Det började 1988 när LRF beslutade om spårbytet. I stället för att i första hand förhandla om priser, flyttades fokus till näringspolitisk bevakning och företagsservice. Bonden skulle inte längre vara lika utsatt för politikens nycker, utan vara en entreprenör och LRF svängde från att ha varit produktionsorienterat till att bli marknadsorienterat. Internationalisering, miljö och energi blev viktiga frågor. Efter uppgörelsen i Gatt 1989 började jordbruket avregleras och det svenska jordbruket började avregleras efter ett beslut i riksdagen 1990.

Avregleringen kom dock av sig efter bara några år då Sverige anslöt sig till EU 1995 och en ny jordbrukspolitik följde. LRF tog efter ett stämmobeslut 1990 ställning för ett svenskt EU-medlemskap och deltog inför folkomröstningen aktivt i kampanjens ja-sida. Man såg fram emot att kunna konkurrera på samma villkor som bönderna i Europa.

Regeringens politik ger bönderna tung ”ryggsäck”

Regeringen utnyttjade dock inte EU-medlemskapets fördelar fullt ut och genom specialskatter fick bönderna vara med och finansiera medlemsavgiften. Med medlemskapet följde också merarbete för bönderna i form av byråkrati och snåriga regler. LRF och bönderna reagerade kraftigt mot regeringens politik, som de menade gjorde dem mindre konkurrenskraftiga gentemot bönderna i Europa, och genomförde stora protestmöten. Mest uppmärksammad blev ”ryggsäcken”: varsin ryggsäck full med stenar till riksdagsledamöterna fick symbolisera de extra bördor svenska bönder bar på. Kampanjen var som mest intensiv 1998 men trappades sedan ned efterhand som bördorna lättade.

LRF lanserade sitt konsumentpolitiska program 1992, ”Sveriges bönder – steget före”, med stränga krav på miljöhänsyn, djuromsorg och kvalitet – det som senare kom att kallas den svenska modellen. Genom stora annonskampanjer på temat ”Sveriges bönder på väg mot världens renaste jordbruk” ville man öka konsumenternas förtroende, men också satsa på export. LRF var också med bland stiftarna till KRAV, engagerade sig i ”Det naturliga steget” och antog 2002 en ny värdegrund för djurskyddet med syfte att skapa bra förhållanden för djuren. Många gånger har man fått kryssa mellan motstridiga åsikter bland anhängare av ekologiskt respektive konventionellt jordbruk.

Den svenska matens ställning skulle stärkas och LRF satsade under perioden på flera projekt för att profilera svensk mat. Redan 1989 inleddes diskussioner om att starta en restauranghögskola i Grythyttan och fem år senare invigdes Måltidens hus i samarbete med Carl Jan Granqvist. Under 2000-talet har LRF arbetat med att kommunicera svenska mervärden och lyfta den inhemska matens ställning.

Affärsverksamheten växer

Under 1990-talet växte LRFs affärsverksamhet, men trots ständigt ökande vinster växte kritiken. Man ifrågasatte Förbundets aktieinnehav och ägandet av företag i Finland och Baltikum. LRFs styrelse hade dock en tydlig strategi att tillsammans med grannländerna stärka positionerna för att kunna utgöra en motvikt till de multinationella livsmedelsjättarna och kunna spela en aktiv roll. Nya riktlinjer 2003 innebar begränsningar av affärsverksamhetens inriktning och de kooperativa företagen fick större inflytande.

Under den här 20-årsperioden har bonden utvecklats till en entreprenör och både bondens och matens ställning i samhället har stärkts. Medlemsantalet ökar, LRF har fortsatt stark ställning och uppfattas som böndernas företrädare. Kooperationens roll inom LRF har tonats ned till förmån för den enskilde bondeföretagaren.

Till sidomenyn

LRFs historia 1970-2015

Till sidomenyn