Gris - bästa på tio år

Investeringstakten steg kraftigt inom grisproduktionen under 2017. I synnerhet utmärker sig ökningen av antalet förprövade suggplatser som är på den högsta nivån på tio år. Även förprövade slaktsvinsplatser uppvisar en stark ökning. En ännu starkare trend visar intresset för att investera i tillväxtstall för smågrisar. Situationen understryker att tillväxtstallarna utgör en trång sektor när produktiviteten per sugga ökar och utvecklingen syftar till att balansera produktionskapaciteten i smågrisproduktionen.

Nöt - starkare nyckeltal

Nyckeltalet nötkött minus foder och kalv förstärktes med 5,5 procent under inledningen av 2018. Svagare livkalvspriser leder till en marginalförstärkning i slutuppfödningen. Det finns säsongsmässiga variationer som talar för lägre kalvpriser under inledningen av året men signaler om slaktköer kan också ha bidragit till en mer balanserad efterfrågan med sjunkande priser som följd.

Lamm - ökad slakt

Antalet slaktade lamm ökade med 2,7 procent under 2017 i förhållande till föregående år och antalet slaktade tackor och baggar ökade med 13 procent. Uppgifter från Jordbruksverket visar att antalet tackor och baggar ökat med ca 10 procent sedan 2010. Utvecklingen går i otakt med en marknad som under samma period vuxit med närmare 44 procent och lämnar också ett tydligt avtryck i handelsbalansen med lammkött.

Läs hela rapporten här

Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva det svenska och internationella marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Rapporten har ett framåtsyftande perspektiv och ger en indikation om lönsamhetsutvecklingen inom respektive verksamhetsinriktning.

Läs tidigare rapporter här